A MUNKACSOPORTOK 2008. ÉVI BESZÁMOLÓI


Akolitus
Családpasztoráció
Hitéleti statisztika
Hitoktatás
Karitász
Képviselőtestület
Közösségi Ház
Nyugdíjas Klub
Sajtó
TÉKA
Zenei életünk


Akolitus beszámoló 2008.

Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is igyekeztünk szolgálatunkat - szentmisék, istentiszteletek előkészítése és az azokon való tevékeny részvétel, stb. - az előírásoknak megfelelően jól végezni.

Minden hónap utolsó keddjén tartottunk összejövetelt, amikor megbeszéltük az elmúlt időszak tapasztalatait, valamint az elkövetkezendő hónap feladatait és a szentmiséken való részvétel, továbbá az elsőpénteki áldoztatás beosztását. Az év első felében pappászenteléséig Ilyés Zsolt diákonus testvérünk plébániánkon töltve gyakorlati tanulmányait a Plébános atya és a mi segítségünkre is volt. A tanulás és a vizsgák mellett aktívan, szeretettel részt vett a napi feladatok ellátásában, amit hálásan köszönünk Isten áldását kérve papi szolgálatára. Az év folyamán minden szombaton elmentünk az Acél utcai Idősek Otthonába, ahol áldoztatással egybekötött igeliturgiát tartottunk, havonta egy alkalommal pedig a Plébános atya szentmisét végzett. Elsőpénteken, és ha szükséges volt, akkor vasárnapokon is elmentünk megáldoztatni a templomba eljönni nem tudó beteg híveket. A keddenkénti szentségimádási napokon vezettük a reggeli és az esti zsolozsmát, amelyekben Farkas László akolitus testvérünk is részt vett. Nagyböjtben a keresztúti ájtatosságot, májusban és októberben a litániákat vezettük. Plébános atya elfoglaltsága miatt szükség szerint egyházközségünk elhunytjainak temetését is elláttuk. Egyházközségünk más csoportjainak tagjaként azok összejövetelein, munkájában is részt vettünk. Ezúton is köszönjük a Mária-Légió, a sekrestyések, és minden kedves hívő segítségét szolgálatunkban, amelyre a jövőben is számítunk.

Hálát adunk Istennek az elmúlt év minden kegyelméért, és kérjük bizalommal, hogy segítsen minket a jövő évi szolgálatainkban is.

Szeged, 2008. december 27.

Babiczki András
akolitus


Családpasztorációs Munkacsoport 2008

A családpasztorációs munkacsoport 2008. évben a következő feladatokat végezte el.

Jegyesoktatásban hat házaspár segít. Februárban beindult a jegyeskurzus, amelyet Misi atya és négy házaspár vezetett. Emellett azokat a jegyeseket, akik később jelentkeztek házasságkötésre külön is felkészítettük. 9 jegyespár vett részt ezeken az oktatásokon. Sajnos csak 1 pár esküdött egymásnak örök hűséget templomunkban.

Itt kell megemlíteni a keresztelési oktatásokat, amelyek ebben az évben plébános atya és két fiatal házas segítségével történtek November 23-án megünnepeltük plébániánk jubiláns házasait. A közös hálaadó Szentmisére 7 házaspár vett részt.

A Baba-mama klub a családi élet különböző területein élőkkel foglalkozik A Gyertyaláng a Katona Nándor Közösség a Százszorszép és a "Kiscsaládosok" családcsoportokba kb.35 házaspár kapcsolódik be.

Itt szeretnénk köszönetet mondani a Szent Mónika csoportnak, a Mária Légiónak és mind azoknak a kedves testvéreknek, legyenek azok idősek, betegek, vagy fiatalok,akik imáikkal támogatják a családokat.

 

Szeged, 2008. december 28.


Hitéleti statisztika 2008

 


Hitoktatói beszámoló 2008

2008. jan. 1-dec. 31-ig a következő események történtek a hitoktatás terén:

- a novemberben elsőáldozók elkezdték a Jézus Szíve Nagykilencedet, melyet aug.-ban az Alsóvárosi Havas Boldogasszony napi zarándoklattal zártak

- februárban a 2008. novemberben elsőáldozókkal és szüleikkel találkoztunk havi rendszerességgel

- februárban kb. 30 hittanossal keresztutat végeztünk

- februártól hittanversenyt készítettünk elő

- márciusban hittanversenyt rendeztünk hozzávetőleg 70 résztvevővel, szinte minden korosztály részére

- márciustól a bérmálkozóknak folyamatos felkészülés volt a vasárnapi szentmisék előtt

- áprilisban a hitoktatók 2 napos továbbképzésen vettek részt Zöldfáson

- áprilisban 1 hitoktatónk 3 napos kateketikai továbbképzésen vett részt

- májusban az édesanyákat köszöntötték a hittanosok

- máj. 8-11-ig gyalogos zarándoklaton vettek részt bérmálkozóink

- Pünkösd hétfőn bérmálkozás volt templomunkban

- a tanévben rendszeresen felolvasást vállaltak a hittanosok a vasárnapi szentmiséken

- június elején a TE DEUMon mutatkoztak be az elsőáldozásra készülők, majd fagyizás és bizonyítványosztás zárta a hittanévet

- az óvodás korosztálynak minden első vasárnap szentmise volt du. 4 órakor templomunkban

- aug. 8-án a Miatyánk és a Hitvallás szövegét kapták meg az elsőáldozásra készülők szentmise keretében, amit a templomkertben szalonnasütés követett

- aug. 9-én Ásotthalomra a Majoros tanyára kirándulást szerveztünk hittanosainknak és szüleiknek 30 fő részvételével, melyet strandolással zártunk

- szept. 5-én tanévnyitón vettek részt a hitoktatók a Dómban

- szept. 7-én a Veni Sancte-n a keresztet kapták meg az elsőáldozásra készülők

- szept.15-től az elsőáldozásig minden vasárnap 9 órától elsőáldozási előkészítés folyt a hittanosoknak és szüleiknek

- okt. 19-én az elsőáldozásra készülők keresztszüleivel találkoztunk

- okt. 25-26-án bentalvással egybekötött lelki felkészülés volt az elsőáldozóknak és szüleiknek

- okt. 26-án a szentmise keretében azok a hittanosok keresztelkedtek meg, akik elsőáldozásra készültek, de még nem voltak megkeresztelve

- nov. 9-én a hitvallásukat tették le az elsőáldozók

- nov. 15-én első szentgyónást végeztek az elsőáldozók

- nov. 16-án elsőáldozás volt templomunkban (22 gyermekkel)

- nov. végén 3 hitoktatónk lelkigyakorlaton vett részt Zöldfáson

- decemberben a rorate szentmisék előtt a hittanosok és a hitoktatók is készítettek reggelit a szentmisén résztvevőknek

- dec. 19-én a Közösségi Házban TKK Hittantalálkozót szerveztünk

- az év folyamán a különböző hittancsoportok bentalvásos programokat szerveztek a Közösségi Házban, építve ezzel a csoportok közösségi életét

- hittanosaink bekapcsolódnak más csoportok életébe is, pl. énekkar, cserkészcsapat, ministráns foglalkozások.

 

Szeged, 2008. dec. 29.

Rákos Zoltánné
hitoktató


Beszámoló a Szeged-Tarjánvárosi karitász csoport 2008. évi munkájáról

A csoport létszáma: 10 fő

A támogatott családok, ill. egyedülállók száma: 75

Bevételek:

Szent Antal persely: 192.745 Ft

Szent Erzsébet napi gyűjtés: 34 400Ft

Célzott gyűjtés gyermekétkeztetésre: 125 800 Ft

Karitász Központ pályázata: 60 000 Ft

Püspökségtől kapott támogatás: 40 000 Ft

(Összesen: 452 945 Ft)

Kiadások:

Hittanos kirándulás Ásotthalomra (pályázat szerint): 99 390 Ft

Karácsonyi csomag (75 db): 227 870 Ft

Gyermekétkeztetésre: 121 855 Ft

(Összesen: 449 115 Ft)

Év közben kétszer osztottunk a Karitász Központtól kapott Európai Unió-s élelmiszer segélyt (51 háztartásba 714 kg száraztésztát, ill. 41 háztartásba 410 kg lisztet). Karácsonyi csomagunk (75 db) főként alapvető élelmiszerekből és édességből állt, erre költöttük a persely bevételét. A csomagok kiszállításában sokan segítettek, többek között a Gyertyaláng csoport tagjai és a cserkészek.

A Karitász Központtól kapott pályázati támogatást hittanos gyermekek és szüleik egynapos kirándulására fordítottuk. Ebben az önrész 39 395 forintot tett ki (a püspökségtől kapott támogatást fordítottuk erre).

Folytattuk a "Tarjánvárosi közösség a gyermekek ebédjéért" nevű akciónkat. Erre a célra 121 855 Ft-ot költöttünk, két iskolában 5 gyermek étkezését fizettük. Köszönjük a kedves hívek hűséges anyagi támogatását, ami lehetővé tette programjaink megvalósítását.

Csoportunk részt vett a Karitász Központ által szervezett egyhetes napközis nyári tábor lebonyolításában. Egy napot plébániánkon töltöttek. Különösen nagy élményt jelentett a 26 gyermeknek a tiszai hajókázás. Köszönjük a cserkész csapatnak, hogy ezt lehetővé tette.

Továbbra is folytattuk a karitász ügyeletet. Minden második szerdán két-három önkéntesünk várta a segítséget kérő testvéreket. Az év során több ízben szállítottunk a felhalmozódott hasznát ruhákból más karitász csoportoknak.

Két önkéntesünk vett részt a Karitász Központ által szervezett hétvégi lelki gyakorlaton Domaszéken.

Szent Erzsébet napon a Karitász Központ segítségével ez évben is 400 db Erzsébet kenyeret osztottunk szét a templomba járó hívek között.

December 24-én a vigília szentmise után agapét rendeztünk a kisgyermekes családoknak és a magányosoknak. Csoportunk segített a búcsú, az elsőáldozás és a hittanos találkozó utáni agapék lebonyolításában is.

Ebben az évben is részt vettünk a karácsonyi karitász vásárban. A bevételből egy támogatottunk részesült 10 255 forint segélyben, amit fűtés számlája kifizetésére fordított.

Az "Egymillió csillag a szegényekért" akció keretében egy délután vállaltuk a szolgálatot a Dóm téren. Az akció célja a figyelem felkeltése volt a szegények támogatására.

 

2008. december 30.

Miseta Mária


Egyházközségi Képviselőtestület 2008.

Az egyházközségi képviselőtestület kéthavonta tartotta gyűléseit, amelyek minden alkalommal határozatképesek voltak. A közbenső időkben a különböző csoportok tartották összejöveteleiket, programjaikat.

A gyűlések gördülékenyebbé tétele érdekében előzetesen egyháztanácsi üléseken határoztuk meg a képviselőtestület elé terjesztett témaköröket, feladatokat, terveket.

A Képviselő Testület határozatot hozott többek között:

előző évi zárszámadás elfogadásában,

a 2008. évi költségvetés jóváhagyásában,

egyházközségi lelki napok megszervezésében:

nagyböjti lelkigyakorlat tartása,

templombúcsú megünneplésére vendég atya meghívása.

plébániai közösségek kirándulásainak, táboroztatásának jóváhagyásában:

kirándulás a Bakonyba, Zirc és környékének, valamint Pannonhalma és a győri Apor Vilmos Múzeum megtekintéséről

templom, plébánia karbantartási munkálataiban:

önkormányzati támogatás felhasználásáról, ezen belül a

plébániai udvar és kert felújításáról, új kerékpártartók beszerzéséről, közösségi ház nyílászáróinak festéséről,

a plébánia anyagi helyzetének stabilizálása érdekében, megkereső levelek kiküldésében.

A képviselőtestület mandátuma ősszel már lejárt, melyet püspök úr a következő év nagyböjtjének elejéig meghosszabbított. A következő választásra húsvétig kerül sor. Köszönjük a kedves hívek eddigi segítségét közös dolgainkban, és kérjük imáikat és közreműködésüket az új testület megválasztásához.

 

2008. december 29.

T. Kis László


Beszámoló a Közösségi Házban 2008. évben végzet munkáról.

A Közösség Ház fő feladata változatlanul a megfelelő hely és körülmény biztosítása a hitéleti munkánkhoz. Ennek keretében hitoktatói munka folyt az óvodás korosztálytól a felnőttekig. 10 csoportban.

Hittan jellegű felnőtt foglalkozások voltak az év folyamán rendszeresen 9 csoportban.

Egyéb közösségi foglalkozás volt 6 csoportban.

A cserkészek foglalkozása a Közösségi Házban változatlan maradt, amely 5 őrs rendszeres foglalkozását jelentette, de jelentősen nagyobb létszámmal.

Az esetenkénti foglalkozásokat az alábbi csoportosításban foglaltuk össze:
- Egyházi munkánkat szolgáló megbeszélés, rendezvény 34 alkalommal (előző év 33).
- Pl. papi találkozó, Képv.T. ülés, Fokolár, Karitasz. TKK. megbeszélés, Katona N. csop.
- T.K.K. megbeszélés, hittanos gyermekek vetélkedője: 3 (előző év: l)
- Cserkész rendezvény 21 alkalommal- (előző év: 6).
- Napközis tábor több plébániai gyermek részére : 1 (előző év: 0).
- Papszenteléshez kapcsolódó rendezvények: 2 (előző év: 0).
- Csíksomlyói zarándoklat: 3 (előző év: 0)
- Hittanosok, elsőáldozók bentalvása: 8 Előző év: 6).
- Magánjellegű rendezvény: 8 (előző év: 1).
- Szórakoztató rendezvények: filmklub, farsang, jótékonysági hangverseny stb.: 20 alkalommal (előző év 6).
- Egészségmegőrző torna 112 alkalommal volt. (előző év 108)

Szállást adtunk vendégeink részére összesen 302 személynek.

A vendégéjszakák száma pedig 494 volt.

Itt aludtak cserkészeink 11 alkalommal.(előző év 1)

Megtörtént a kazán éves karbantartása, valamint a Közösségi Ház ablakainak mázolása.

A Közösségi Ház működtetése érdekében 15-en vállaltak különböző feladatokat.

A Közösségi Ház üzemeltetéséhez nagy segítséget jelentett az 867.800 Ft összegű adomány, amelyet a Közösségi Házat látogató testvéreinktől kaptunk. (előző év: 539.000 Ft.)


Nyugdíjas klub 2008.

2008-ban is havonta egy alkalommal találkoztunk. Ezekre az alkalmakra előadókat hívtunk, akik tartalmassá, széppé tették ezeket az együttléteket:

Jan. 25. Réthy István algyői plébános: "Kultúra az ellentétes erők-értékek- egyensúlya."

Febr. 29. dr. Barabás Katalin egyetemi tanár: "Történet és ritus."

Márc. 28. dr. Benyik György főiskolai tanár: "Maradjatok meg a hitben szilárdan és ne távolodjatok el az evangélium reménységétől."

Ápr.25. dr. Fekete Éva egyetemi tanár: "Amit teszünk az csak egy csepp a tengerben, anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger" (Teréz anya)

Máj. 30. Veréb László spirituális: "Lépcsőfokok a szeretetkapcsolatokban."

Jún. 27. Liszkai Tamás röszkei plébános: " Képzeletbeli utazás a költészetben."

Aug. 12. Egy napos kirándulás a Mórahalmi fürdőbe.

Szept. 26. Korom Ilona tanár: "A természet múzeuma" címmel vetített képes előadás.

Okt. 31. dr. Gruber László: "Ne becsüljétek le az szeretetet, amely nélkül az emberi életnek sem gyökere, sem értelme nincs." (II. János Pál)

Nov. 28. Múzeumi látogatás. "És látta Isten, hogy jó" mottóval a bibliai műkincsek kiállítását néztük meg.

Dec. 7. Közös ebéd a Kiskakas vendéglőben.

Dec. 13. Karácsonyi délután, aminek áhítatát a Lumen együttes színvonalas, bensőséges koncertje adta, utána agapé.

Az önkormányzattól 100 ezer, a területi képviselőtől 25 ezer forint támogatást, ezen kívül 10 eurós szociális és 8 önkormányzati karácsonyi csomagot kapott a nyugdíjas klub.

Úgy gondolom, az eseményekről beszámoltam. Ami a lélek mélyén történt kiben-kiben a hallottaktól, látottaktól, a találkozásoktól, annak csak az Úristen a tudója.

Székely Lőrincné


A Szeged-Tarjánvárosi R. K. Plébánia Sajtó-munkacsoportjának beszámolója a 2008. évi tevékenységéről

1. Szőlő-Levél

Az idén a Szőlő-Levél a szokásos heti rendszerességgel, illetve a nagyobb ünnepek alkalmával jelent meg. 54 számot adtunk ki (összesen a 270.-nél tartunk) átlagosan 100 példányban. Júliusban és augusztusban a visszafogottabb érdeklődés és technikai okok miatt szünetet tartottunk.

Megszakítás nélkül, egész évben végeztük a január 1-én indított "Tolle, lege!" című biblikus játékunkat. Ennek keretében számról-számra az előző heti szentírási szakaszokra vonatkozó kérdést tettünk fel, a következő számban pedig közöltük a helyes választ és a megfejtők névsorát. A jó választ adók az év első felében átlagosan 14-15, később 8-10 körül voltak. Ők mindenegyes alkalommal igés kisképet kaptak. Egyszer sorsoltunk közöttük tárgynyereményt (bár eredetileg ezt negyedévenként terveztük, 2009 januárjában még tervezünk egy jutalmazást).

Szeptembertől, mintegy emlékeztetőül, hogy Szent Pál éve (is) van, minden számban megjelent a hivatalos logó és egy-egy idézet az Apostoltól. (Ez 2009-ben folytatódik, és kiegészül a Pál apostolra vonatkozó kérdésekkel, ez váltja fel a "Tolle, lege!" játékot.)

A Szőlő-Levél minden héten nyomtatható formátumban felkerült honlapunkra!

2. Szőlőfürt

Az idén a Szőlőfürt kivételesen csak 4 alkalommal jelent meg, de háromszor a szokásosnál (16 oldal) nagyobb terjedelemben. Februárban 20, májusban 16, szeptemberben 22, decemberben 26 oldalon: ez összesen 84 oldal, szemben azzal a 96 oldallal, ami az egy év alatt megszokott 6 szám esetében lett volna. Mindegyik idei számról elmondható, hogy tartalmilag és formailag is tartotta a színvonalat, ennek ellenére a vásárlás mértéke csökkent, úgy tűnik, a 300 példány nem fogy el. (Ezzel kapcsolatban érdemes volna átgondolni az árkoncepciót és persze az újsággal kapcsolatos esetleges változtatások szükségességét!)

A Biblia Éve témakörhöz kapcsolódva új sorozatot indítottunk "Bibliám története" címmel, keresztrejtvényt közöltünk és beszámoltunk az ide vonatkozó eseményekről (pl. Biblia-ismereti verseny).

A Szőlőfürt minden száma nyomtatható formátumban felkerült honlapunkra!

3. Honlap, Internet

A honlapunk a szokásos funkciók (Bemutatkozás, Csoportok, Szőlő-Levél, Szőlőfürt, Galéria stb.) mellett idén két új elemmel is bővült.

A Prezentációk menüpont alatt Power Point-os önlejátszó (.pps) zenés elmélkedések, meditációk, versek, magvas gondolatok és szép természeti képsorozatok káprázatos gyűjteménye található. Nem túlzás és talán nem szerénytelenség is azt állítani, hogy egyedülálló ez a közel száz darabos gyűjtemény, melyben az imádságokon túl vallásos ihletettségű illetve kulturális-természeti értékeket felvonultató alkotások kaptak/nak helyet. A Biblia Éve menüpont alatt találhatók a templomban bemutatott tablók, különleges bibliák és a kapcsolódó anyagok.

Az IWIW közösségi portálon létrehoztuk adatlapunkat, "Szeged-Tarjánvárosi R. K. Plébánia és Szent Gellért Templom" néven. Később ezt az oldalt a rendszer által megkövetelt módon át kellett alakítanunk ún. klubbá. Ezen a fórumon keresztül könnyedén lehet értesíteni plébániai közösségünk azon tagjait, akik csatlakoztak a klubhoz. Így kapnak értesítést pl. a már hagyományosnak mondható Galériába felkerült fotósorozatokról.

Talán ez utóbbi fórumnak köszönhetően (is) megnövekedett a honlap látogatottsága: 2008-ban 7700 belapozás történt. Az elmúlt évben ez 5150 volt, tehát 50%-os a növekedés.

4. Szakmai továbbképzés

A Mohácson 2008. október 10-12. között megrendezett VII. Sajtóapostolok Országos Találkozóján Zólyomi Norbert képviselte plébániánkat. Erről az eseményről a Szőlőfürt decemberi számában jelent meg írása.

5. Köszönetnyilvánítás

Külön köszönetet kell mondanunk Kelemenné Hegyesi Évának, aki hétről-hétre küldi számunkra a színvonalas prezentációkat!

Szeretnénk kiemelni és ezúton megköszönni Csikós Máriának a Szőlő-Levél összehajtogatásában való aktív közreműködését. Köszönet az általa készített több száz fotóért is, melyeket a honlapunkon és a Szőlőfürtben is publikáltunk!

Habár egyikük sem tagja hivatalosan a Sajtó munkacsoportnak, mégis egész évben áldozatos munkájukkal hozzájárultak, hogy hétről hétre színes tartalommal gazdagodjon honlapunk illetve hogy elkészüljön kis lapunk.

Szeged, 2008-12-29

Zólyomi Norbert


Beszámoló a TÉKA 2008. évi tevékenységéről

A TÉKA 2008. évi fő tevékenysége továbbra is a Tarjánvárosi R.K. Plébánia környezetében élők keresztény szellemiségű közösségi életéhez a feltételek biztosítása volt.

Adományokat gyűjtöttünk téglajegyek értékesítésével és a közösségi ház szolgáltatásait igénybe vevők önkéntes hozzájárulásával. Ezek értéke összesen1.832.000,- Ft volt.

Pályázati támogatásként 142.000,- Ft-ot kaptunk és nagy örömünkre az idén 448.141,- Ft volt a javunkra felajánlott 1%-os személyi jövedelemadó összege. Hálás köszönetet mondunk érte minden nagylelkű támogatónknak!

Az így összegyűlt pénzt részben a Közösségi Ház fenntartása céljára átutaltuk a plébániának, a pályázati pénzekből pedig a működésünket segítő eszközöket szereztünk be (székeket és újabb 8 db szivacsmatracot).

Tevékenységünkhöz tartozott a hagyományos családi nyaralás megszervezése is. Az idén Zirc és a Bakony volt a célpont. Július 21-től 26-ig itt nyaraltunk 45 fő részvételével..

A plébánia egyéb programjainak megszervezését is aktívan támogattuk (Pályázatok írásával, elszámolásával, rendezvények előkészítésével).

Az Alapítvány vezető testületében 2008. április 01-től jelentős változás történt. Dr. Kiss Imre atya széleskörű elfoglaltságai miatt a kuratóriumi elnöki tisztségről lemondott, helyette Terhes Kis László lett a kuratórium vezetője. A kuratórium új tagja lett Zólyomi Norbert és Kalocsai Tibor, a felügyelő bizottság új tagja pedig Mészárosné Dobó Klára.

 

Bereznainé Deák Judit


Zenei életünk összefoglalója

2008-ban templomunk szertartásainak zenei szolgálatát két kántor és a Lumen együttes látta el.

A Lumen együttes januárban a templomunkban megtartott ökumenikus imaalkalmon, a nagyheti szertartásokon, bérmáláson, Ilyés Zsolt atya újmiséjén, a templombúcsún, elsőáldozáson, éjféli misén énekelt.

Ezen kívül passiót adtak elő egy szegedi református gyülekezetben; hagyományosnak mondható nyári evangelizációs útjukon Szombathely és Sárvár templomaiban énekeltek. Részt vettek az ifjúsági zenészek találkozóján Békéscsabán, majd októberben Sándorfalván szolgáltak egy szentmisén.

Decemberben karácsonyi zenés áhítatot tartottak a nyugdíjas klub tagjainak.

A Közösségi Házban megrendezett hangversenyekről a ház programjai kapcsán találunk információt.

Tóthné Cseh Erika

 

A Lumen együttest érintő eseményekről színvonalas honlapjukról részleteket is megismerhetünk a www.lumenegyuttes.com oldalon.