A MUNKACSOPORTOK 2009. ÉVI BESZÁMOLÓI


Akolitus
Családpasztoráció
Cserkész és ifjúság
Hitéleti statisztika
Hitoktatás
Karitász
Képviselőtestület
Közösségi Ház
Kulturális- és sport
Nyugdíjas Klub
Ökumené
Pályázati
Sajtó- és kommunikáció
Teremtésvédelem
TÉKA (Tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány)
T.K.K. (Töltésen Kívüli Közösségek)
Zenei életünk


Akolitus beszámoló 2009.

Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is igyekeztünk szolgálatunkat -­ szentmisék, istentiszteletek előkészítése és az azokon való tevékeny részvétel stb. - az előírásoknak megfelelően jól végezni.

Minden hónap utolsó keddjén tartottunk összejövetelt, amikor megbeszéltük az elmúlt időszak tapasztalatait , valamint az elkövetkezendő hónap feladatait és a szentmiséken való részvétel, továbbá az elsőpénteki áldoztatás beosztását. Az év folyamán minden szombaton elmentünk az Acél utcai Idősek Otthonába, ahol áldoztatással egybekötött igeliturgiát tartottunk, havonta egy alkalommal pedig a Plébános atya szentmisét végzett, amelyekben a Mária Légió tagjai is tevékenyen részt vettek. Elsőpénteken, és ha szükséges volt, akkor vasárnapokon is elmentünk megáldoztatni a templomba eljönni nem tudó beteg híveket. A keddenkénti szentségimádási napokon vezettük a reggeli és az esti zsolozsmát, amelyekben Farkas László akolitus testvérünk is résztvett. Nagyböjtben a keresztúti ájtatosságot, májusban és októberben a litániákat vezettük. A nagypénteki és a nagyszombati szertartást az algyői templomban mi végeztük. Plébános atya elfoglaltsága miatt szükség szerint egyházközségünk és az algyői egyházközség elhunytjainak temetését is elláttuk. Egyházközségünk más csoportjainak tagjaként azok összejövetelein, munkájában is résztvettünk. Ebben az évben csoportunk négy tagját is beválasztották a kedves hívek az új képviselő-testület tagjai közé. Köszönjük megtisztelő bizalmukat! Az év második felében templomunkba jár szentmisét bemutatni Kétsoprony volt plébánosa Bányai János atya, aki ezzel is nagy segítségére van egyházközségünknek. Ezúton is köszönjük a Mária-Légió, a sekrestyések, és minden kedves hívő segítségét szolgálatunkban, amelyre a jövőben is számítunk.

Hálát adunk Istennek az elmúlt év minden kegyelméért, és kérjük bizalommal, hogy segítsen minket a jövő évi szolgálatainkban is.

Szeged, 2009. december 14.

Babiczki András
akolitus


Családpasztorációs Munkacsoport 2009.

A családpasztorációs munkacsoport 2009. évben a következő feladatokat végezte el.

Ebben az évben sajnos nem tudtunk jegyeskurzust indítani, mivel február végéig nem jelentkezett házasságra készülő pár. Körzetünkből 8 pár kért másik templomba házasságkötéshez engedélyt és csak egy pár esküvője volt a mi templomunkban. A kilenc párból ötnek tartottunk jegyesoktatást családoknál

November 21-én megünnepeltük plébániánk jubiláló házasait. A közös hálaadó szentmisén 13 házaspár vett részt.

A Baba-mama klubba, a Gyertyaláng, a Katona Nándor Közösség, a Százszorszép és a "Kiscsaládosok" családcsoportokba kb. 35 házaspár kapcsolódik be.

Itt szeretnénk köszönetet mondani a Szent Mónika csoportnak, a Mária Légiónak és mind azoknak a kedves testvéreknek, legyenek azok idősek, betegek, vagy fiatalok,akik imáikkal támogatják a családokat.

 

Szeged, 2009. december 16.


Hitéleti statisztika 2009

 


Hitoktatói beszámoló a 2009. január 1-től december 31-ig terjedő időszakról

Plébániánkon és a körzethez tartozó oktatási intézményekben kb. 200 hittanos részesül hitoktatásban.

2009. jan. 1-dec. 31-ig a következő események történtek a hitoktatás terén:

- a novemberben elsőáldozók elkezdték a Jézus Szíve Nagykilencedet, melyet aug.-ban az Alsóvárosi Havas Boldogasszony napi zarándoklattal zártak

- februárban a 2009. novemberben elsőáldozókkal és szüleikkel találkoztunk havi rendszerességgel

- februárban kb. 30 hittanossal keresztutat végeztünk

- tavasszal a hitoktatók 2 napos lelkigyakorlaton vettek részt Zöldfáson

- a tanévben rendszeresen felolvasást vállaltak a hittanosok a vasárnapi szentmiséken

- nagyböjtben kézműves foglalkozást szerveztünk a hittanosoknak

- június elején a TE DEUMon mutatkoztak be az elsőáldozásra készülők, majd fagyizás és bizonyítványosztás zárta a hittanévet

- az óvodás korosztálynak minden első vasárnap szentmise volt du. 4 órakor templomunkban

- augusztusban a Miatyánk és a Hitvallás szövegét kapták meg az elsőáldozásra készülők szentmise keretében, amit a templomkertben szalonnasütés követett

- augusztus elején az algyői plébánián szerveztük meg a hittanos kirándulást, melyen 35-en vettünk részt, hittanosokkal és szüleikkel együtt. A kirándulás lelki tartalma a " Papság éve"mottó köré épült, diavetítés, énektanulás, kézműves foglalkozás keretében.A kirándulást az algyői Borbála fürdőben való strandolással zártuk.

- a nyár folyamán a hittancsoportok kirándulásokat, találkozókat szerveztek

- szeptember elején városi tanévnyitón vettek részt a hitoktatók

- szeptember első vasárnapján a Veni Sancte-n a keresztet kapták meg az elsőáldozásra készülők

- szeptember második vasárnapjától kezdődően az elsőáldozásig minden vasárnap 11 órától elsőáldozási előkészítés folyt a hittanosoknak és szüleiknek

- október közepén az elsőáldozásra készülők keresztszüleivel találkoztunk

- október 24-25-én bentalvással egybekötött lelki felkészülés volt az elsőáldozóknak és szüleiknek

- október 25-én a szentmise keretében azok a hittanosok keresztelkedtek meg, akik elsőáldozásra készültek, de még nem voltak megkeresztelve

- november 8-án a hitvallásukat tették le az elsőáldozók

- november 14-én első szentgyónást végeztek az elsőáldozók

- november 15-én elsőáldozás volt templomunkban (15 gyermekkel)

- a hitoktatók részt vesznek az Emmausz és a Fülöp kurzusokon

- a hittanosok részt vesznek a plébánia más csoportjai által szervezett programokon- hangverseny, hajléktalanok karácsonya, Karitasz programok, nyugdíjasok karácsonya

- az év folyamán a különböző hittancsoportok bentalvásos programokat szerveztek a Közösségi Házban, építve ezzel a csoportok közösségi életét

- hittanosaink bekapcsolódnak más csoportok életébe is, pl. énekkar, cserkész csapat, ministráns foglalkozások.

Szeged, 2009. dec. 15.

Rákos Zoltánné
hitoktató


Beszámoló a Szeged-Tarjánvárosi karitász csoport 2009. évi munkájáról

A csoport létszáma: 12 fő

A támogatott családok, ill. egyedülállók száma: 78

Bevételek:

Szent Antal persely: 226.690 Ft
Szent Erzsébet napi gyűjtés: 25.880Ft
Célzott gyűjtés gyermekétkeztetésre: 156 925 Ft
Karitász Központ pályázata: 38 000 Ft
Püspökségtől kapott támogatás: 19 000 Ft
(Összesen: 500.615 Ft)

Kiadások:

Hittanos kirándulás Algyőre (pályázat szerint): 56.785 Ft
Húsvéti csomag (75 db): 40.425 Ft
Karácsonyi csomag (80 db): 216.480 Ft
Gyermekétkeztetésre: 131.375 Ft
(Összesen: 445.065 Ft)

Év közben háromszor osztottunk a Karitász Központtól kapott Európai Unió-s élelmiszer segélyt (Júniusban 77 háztartásba 890 kg lisztet, októberben 74 háztartásba 540 l tejet, novemberben 73 háztartásba 890 kg lisztet és 255 kg száraztésztát).

Húsvéti csomagunk (75 db) szeletelt sonkát és csokoládét tartalmazott.

Karácsonyi csomagunk (80 db) főként alapvető élelmiszerekből és édességből állt, erre költöttük a persely bevétel nagy részét. A csomagok kiszállításában sokan segítettek, többek között a Gyertyaláng csoport tagjai és a cserkészek.

A Karitász Központtól kapott pályázati támogatást hittanos gyermekek és szüleik egynapos kirándulására fordítottuk. Ebben az önrész 18.785 forintot tett ki (a püspökségtől kapott támogatást fordítottuk erre).

Folytattuk a "Tarjánvárosi közösség a gyermekek ebédjéért" nevű akciónkat. Erre a célra 131.375 Ft-ot költöttünk, két iskolában 5 gyermek étkezését fizettük.

Köszönjük a kedves hívek hűséges anyagi támogatását, ami lehetővé tette programjaink megvalósítását.

Csoportunk részt vett a Karitász Központ által szervezett egyhetes napközis nyári tábor lebonyolításában. Egy napot az algyői plébánián és Borbála fürdőben töltöttek. Különösen nagy élményt jelentett a 23 gyermeknek a tiszai hajókázás. Köszönjük plébánosunknak, hogy ezt lehetővé tette.

Továbbra is folytattuk a karitász ügyeletet. Minden második szerdán két-három önkéntesünk várta a segítséget kérő testvéreket. Az év során több ízben szállítottunk a felhalmozódott hasznát ruhákból más karitász csoportoknak.

Két önkéntesünk vett részt a Karitász Központ által szervezett hétvégi lelki gyakorlaton Domaszéken.

Szent Erzsébet napon a Karitász Központ segítségével ez évben is 450 db Erzsébetkenyeret osztottunk szét a templomba járó hívek között.

December 24-én a vigília szentmise után agapétrendeztünk a kisgyermekes családoknak és a magányosoknak. Csoportunk segített a búcsú, az elsőáldozás utáni agapék lebonyolításában is.

Ebben az évben is részt vettünk a karácsonyi karitász vásárban.

Az "Egymillió csillag a szegényekért" akció keretében egy délután vállaltuk a szolgálatot a Dóm téren. Az akció célja a figyelem felkeltése volt a szegények támogatására.

Több esetben segítettünk adósságba került családoknak pályázati úton pénzt szerezni alapítványoktól, krízis alapból, Karitász alapból.

2009. december 18.

Dr. Miseta Mária


Egyházközségi Képviselőtestület 2009.

A képviselőtestület mandátuma 2008 év őszén lejárt, melyet püspök úr a következő év nagyböjtjének elejéig meghosszabbított. A választásra március 14-15-én került sor, majd ezt követően letették az újonnan megválasztott tagok az előírt ígéretet. Köszönjük a kedves hívek segítségét közös dolgainkban, és kérjük imáikat és közreműködésüket az új testület munkájához is.

Az előző gyakorlatnak megfelelően az új testület is kéthavonta tartotta gyűléseit, amelyek minden alkalommal határozatképesek voltak. A közbenső időkben a különböző csoportok tartották összejöveteleiket, programjaikat.

A Képviselő Testület határozatot hozott többek között:

- nagyböjti lelkigyakorlat tartásáról, (Németh Attila piarista atya)

- töltésen kívüli egyházközségek képviselő testületeinek találkozásáról,

- templombúcsú megünneplése; vendég atya meghívásáról. (Németh László hódmezővásárhelyi plébános)

- plébániai közösségek kirándulásainak, táboroztatásának jóváhagyásában:

- plébániai kirándulás Kárpátaljára

- önkormányzati támogatás felhasználásáról, ezen belül a

- plébániai tető és homlokzati deszkaborítás felújításáról a hívek közreműködésével,

- a plébánia anyagi helyzetének stabilizálása érdekében, megkereső levelek kiküldésében.

A képviselőtestület továbbra is szeretne Isten dicsőségére, az egyházközség híveinek szolgálatára munkálkodni.

Szeged, 2009. december 15.


Beszámoló a Közösségi Házban 2009. évben végzett munkáról.

A Közösségi Ház fő feladata változatlanul a megfelelő hely és körülmény biztosítása az ott folyó lelki életünket szolgáló munkához..

Ennek keretében hitoktatói munka folyt az óvodás kortól a felnőttekig 10 csoportban. Változás az elmúlt évhez viszonyítva nem volt.

Hittan jellegű foglalkozások voltak az év folyamán 9 csoportban.

Egyéb közösségi foglalkozás 6 csoportban történt.

A Közösségi Házban folyó cserkész őrsi foglalkozások száma nem, de létszámuk változott. A létszámuk nőtt.

Az esetenkénti foglalkozásokat az alábbi csoportosításban foglaltuk össze.

A zárójelbe írt szám az előző év adatát tartalmazza.

Egyházi munkánkat szolgáló megbeszélés, rendezvény: 31 (34)

TKK 1 (3)

Cserkész rendezvények 23 (21) (továbbképzések, csapatgyűlések, a csapat fennállásának 20 éves jubileuma stb.)

Hittanosok, elsőáldozók bennalvása 3 (8)

Karolinás gyermekek lelkigyakorlata 2 (0)

Plébániai /Algyővel együtt/ lelkigyakorlat 4 (0)

Magánjellegű rendezvények 5 (8)

Szórakoztató rendezvények 3 (6)

Tudományos előadás 1 (0)

Egészségmegőrző torna 120 (112)

 

Szállást adtunk 185 főnek. (302).

Vendégéjszakák száma pedig 388. ((494)

Cserkészeink bennalvásának száma 12 (11)

 

Az éves kazánkarbantartás javítással (alkatrész cserével) végződött.

A Közösségi Házban folyó munkát változatlanul 15 önkéntes segíti. Létszámuk nem változott, a személyek azonban igen. (egy fő távozott)

A Közösségi Házban folyó munkát szolgáló adományok összege jelentősen csökkent. Az előző évinek mindössze 65,94 %-a 572.200 Ft. (867.800 Ft.)

 

A takarékosságra való figyelem felhívást fontosnak tartom, ezért az alábbiak mellet további javaslatokra is szükség van.

A takarékosságra való figyelemfelhívást példákkal, ajánlásokkal ellátva.

Ház igénybevétele feltételeinek szabályozása. Pl.: Sajnálattal javasolom, de 5-6 fő miatt az egész ház használata szükséges-e.  Lehetne-e valamilyen elv szerint ezt szabályozni, vagy korlátozni ?
- A bevételek növelését biztosító vendégfogadás  - plébánosi hatáskörben -  esetenkénti elbírálása.


Nyugdíjas klub 2009.

Nyugdijas közösségünk havonta találkozott, az utolsó hét péntek délelőttjén. Minden alkalomra  előadót hivtunk, és ezek az előadások tartalmat, szint adtak együttlétünknek.

Január 30. Korom Ilona tanárnő: Zsoltárok világ.

Február 27. Korom Ilona tanárnő: Mátyás a reneszansz király.

Március 27. Perlaki György tápéi plébános:  Szent Pál megtérése és a mi megtérésünk.

Április 24. dr Nagy Ádámné: Szt Pál Filemonnak irt leveléről.

Május 29.  Ehmann Imre atya: Szt Pál Filippiekhez irt leveléről.

Június 26. Ilyés Zsolt atya: Szt Pálnak az efezusiakhoz irt leveléről.

Július 12-én közösségünkből többen résztvettünk a cserkészek makói tutaj-tábor bemutatóján, egy közös ebéden, szabad program után hálaadó szentmisével zárult a napunk.

Augusztus 11-én egész napos kiránduláson vltunk Mórahalmon az Erzsébet-fürdőben. Vidám hangulatú ebéd a fürdővel szemben lévő vendéglőben.

Szeptember 25. Zatykó László ferences atya hivatásáról beszélt, sok vidám történettel szinezve.

Okt=ber 30. Szegheő József piarista atya szintén a hivatásáról, tanárairól,kedvenc költőjéről: Fodor Ákosról beszélt és sokat idézett a költőtől-

November 27. dr Balogh József móravárosi plébános atya " a Szentföldön Jézus nyomában" cimű filmet saját élményeivel kiegészitve mutatta be.

December 12. A Lumen együttes egy csodálatos, bensőséges, karácsonyra hangoló koncerttel és agapéval ajádékozott meg bennünket. Többek szemében könny csillogott a meghatottságtól. A szeretet igazi ajándéka volt mindazoknak, akik részesei voltak ennek a szép délutánnak. Hálás szivvel köszönjük, legyen áldás Mindnyájuk életén.

December 13-án ebben az évben utoljára találkoztunk. Szentmise után  ebéd a "Kis-kakas" vendéglőben. Finom ebéd, jó hangulat volt.  Sulyokné Vicuskát köszöntöttük 90-ik szültésnapján, akit a jó Isten nagy lelkierővel és lelki derűvel áldott meg.

Nyugdijas közösségünk az önkormányzattól loo ezer forint, a területi képviselőtől 3o ezer forint táogatást kapott. A támogatásokat kirándulásra, kulturális programokra és karácsonyi csomagra forditottuk.
Ezen kivül az önkormányzattól 8 db karácsonyi csomagot kaptunk, szociálisan rászorulóknak.

Minden találkozásért, együttlétért hála. Minden segitőnek köszönet.Legyen áldás mindnyájunk életén Karácsonyor és az Új esztendőben is.

Székely Lőrincné  Klári


A Szeged-Tarjánvárosi R. K. Plébánia Sajtó- és Kommunikációs munkacsoportjának beszámolója a 2009. évi tevékenységéről

1. Szőlő-Levél

Az idén a Szőlő-Levél heti rendszerességgel, kb. 110 példányban, csakis vasárnaponként jelent meg (a nagyobb ünnepek alkalmával most már nem). 44 számot adtunk ki összesen a 314.-nél tartunk (tavaly ez a két szám 54 és 270 volt). Júliusban és augusztusban nyári szünetet tartottunk.

A Szőlő-Levél minden héten nyomtatható formátumban felkerült honlapunkra!

2. Szőlőfürt

Az idén a Szőlőfürt 6 alkalommal jelent meg: március 1-jén (Nagyböjt kezdetekor), április 12-én (húsvétkor), május 31-én (pünkösdkor), szeptemberben 27-én (templombúcsún), november 29-én (Krisztus Király ünnepén) és karácsonykor. A tervekhez képest csak a novemberi szám csúszott 2 hetet. Terjedelem: átlagosan 16, A/4-es méretű oldal. Példányszám: 250. A márciusi kísérletezés után csak minimális formai változtatás történt (fejléc).

Szeptembertől megszűnt a "Ismerkedjünk meg szentjeinkkel" rovat, helyét a Teremtésvédelmi munkacsoport összeállítása vette át. Észszerűen lerövidült az "Esemény-naptár" a hátoldalon, a felszabadult helyre irodalmi jellegű írás, kép került.

A Szőlőfürt minden száma nyomtatható formátumban felkerült honlapunkra!

3. Faliújság

A faliújság gondozását az idén sajtómunkacsoport vezetője vette át. Reméljük, sikerült elérnünk, hogy a faliújságok áttekinthetőbbek lettek és csak az aktuális hirdetményeket tartalmazzák.

4. Honlap, Internet, E-mail

Az evangelizálás és a kommunikáció érdekében plébániánk a rendelkezésre álló modern technikai eszközöket már évek óta igénybe veszi. Ez ebben az évben sem volt másként. Az Internet és az e-mail lehetőségeit kihasználva sajtómunkacsoportunk vezetője rendszeresen igyekszik informálni a kedves híveket a plébániánkat és egyházunkat érintő eseményekről. Honlapunk naprakész információkkal szolgál, de minimum heti rendszerességgel frissül.

A Szőlő-Levél és a Szőlőfürt menüpontoknál újságjaink minden megjelent száma letölthető PDF formátumban.

A Hírek menüpont alatt az összes hirdetés elolvasható, félévre visszamenőleg.

A Galéria menüben az idei és az elmúlt 2 év fontosabb közösségi eseményein készült fotói tekinhetők meg.

A Prezentációk menüpont alatt Power Point-os önlejátszó (.pps) zenés elmélkedések, meditációk, versek, magvas gondolatok és szép természeti képsorozatok káprázatos gyűjteménye található. Nem túlzás és talán nem szerénytelenség is azt állítani, hogy egyedülálló ez a most már több mint száz darabos gyűjtemény, melyben az imádságokon túl vallásos ihletettségű illetve kulturális-természeti értékeket felvonultató alkotások kaptak/nak helyet.

Az IWIW közösségi portálon "Szeged-Tarjánvárosi R. K. Plébánia és Szent Gellért Templom" néven szerepel a mintegy 100 fős klubunk. Ennek bárki tagja lehet, aki regisztrált az IWIW-en, és ezt kiemelten ajánljuk minden kedves hívünknek. Ezen a fórumon keresztül ui. könnyedén lehet értesíteni plébániai közösségünk azon tagjait, akik csatlakoztak a klubhoz. Ebben az évben rendszeressé vált a kiemelt hírek körüzenet formájában való elküldése.

Honlapunk látogatottsága: 2009-ben kb. 6500 belapozás történt. Az elmúlt évben ez 7700 volt.

Szeged, 2009-12-15

Zólyomi Norbert
sajtóapostol


A Tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány beszámolója 2009. évről

A TÉKA 2009-ben is az alapító okiratában foglalt célok érdekében végezte munkáját. Fő tevékenysége a plébániai közösségi élet szervezése és segítése volt.

Ennek érdekében pályázatokat készítettünk és számoltunk el. Erről számszerű részletezés a Pályázati Munkacsoport beszámolójában olvasható. Az alapítvány a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán 200.000,-Ft működési támogatást nyert el, melyet a közösségi házban használt kis értékű tárgyi eszközök vásárlására fordíthatunk.

Másik fontos tevékenységünk az adományok gyűjtése a közösségi ház és a plébánia működőképességének fenntartásához. 2009.évben adományokból és téglajegyek értékesítéséből a beszámoló készítésének időpontjáig 670.100,- Ft bevételünk volt.

A TÉKA szervezte a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlására irányuló kampányt is. Ezen a jogcímen az APEH 2009-ben 487.437,- Ft-ot utalt át részünkre. Hálás köszönetet mondunk érte mindenkinek, aki így támogatta közösségünket.

Ez év júliusában 43 fő részvételével Kárpátaljára mentünk családi nyaralásra. Ez volt a TÉKA által szervezett tizedik közös utunk.

Szeged, 2009. december 15.

Bereznainé Deák Judit


Zenei életünk összefoglalója

Templomunk zenei élete idén zökkenőmentesen alakult.

A két kántor szeretetben, békében, egyetértésben tudott egyeztetni a szolgálatokról. Munkájukat a legtöbb ünnepen a Lumen együttes kisegítette. (Ökumenikus imaalkalom, nagyheti szertartások, templombúcsú, elsőáldozás).

A Lumen ezen kívül Mórahalmon, Ásotthalmon, az újszegedi Boldog Kalkuttai Teréz Anya templomban, a szegedi Piaristák temlomában, a Dóm Veni Sanctéján és ünnepi nagymiséjén, éves turnéjuk alkalmával a Mátra-vidék templomaiban szolgált. Tagjai részt vettek az üllési egyházközségi nap szentmiséjén.

Váratlan lehetőségként kijutottak egy francia kisvárosba, valamint Bregenzbe, ahol az egyik osztrák katolikus rádió is rögzítette éneklésüket. Az évet az immáron 6. éve megrendezett  karácsonyi áhítatuk zárta, melyet a Nyugdíjas Klub tagjaival közösen tartottak aKözösségi Házban.

Tóthné Cseh Erika

A Lumen együttest érintő eseményekről színvonalas honlapjukról részleteket is megismerhetünk a www.lumenegyuttes.com oldalon.


Kulturális- és sport munkacsoport

A kulturális és sport csoport most alakult, a kezdeti tapogatózó lépéseket teszi: miben és hogyan tud kapcsolódni a küldetésmondatunkban megfogalmazottakhoz.

Az első ilyen megvalósítás Zombori Ottó csillagász előadása volt 2009. december 9-én a közösségi házban. A két és fél óra alatt a résztvevők lelkiekben feltöltődtek, így felüdülve indultak haza. A kezdeményezés egyik célja volt: a plébánia vonzáskörzetébe tartozó hívők és nem hívők megszólítása.

A csoport a továbbiakban is feladatának tartja ezt a célkitűzést.

2009. december 16.

Fodor Mónika


Ökumené-ért felelős munkacsoport

Csoportfelelősök: Kalocsainé Dr. Nárai Katalin és Kovács Zsuzsanna

Minden év elején, így 2009. évben is január 26-31 között együtt imádkoztunk a keresztények egységéért az ökumenikus imahét találkozóin. Plébániánkról is több testvérünk vett részt ezeken az alkalmakon.

Közös imára gyűltünk egybe a Szegedi Dómban 2009. augusztus 30-án este fél 6-tól, hogy ökumenikusan is kifejezzük állásfoglalásunkat a szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban. Az imaesten több egyházi méltóság és világi politikus is résztvett, ahol hozzászólásaikkal támogatták az együttérzést a Kárpátmedence északi részén élő magyar testvéreinkkel az igen nagyszámú kb. 500 fő imádkozó résztvevővel együtt.

Szeged, 2009. december 16-án

Kovács Zsuzsanna


Pályázati munkacsoport beszámolója 2009. évről 

A pályázati munkacsoport 2009.05.11-én alakult meg, négy fő részvételével.

Első feladatunk az eddigi pályázatok rendszerezése és összesítése volt. Táblázatokba foglaltuk a plébánia és a TÉKA nevében benyújtott összes pályázatot 2000.07.03-tól , a Tarjánvárosi Élő Közösség megalakulásától kezdve napjainkig.

Az összesítés eredménye:

2009.évben alábbi pályázatokat nyújtottuk be:

Szeged, 2009. december 14.

Bereznainé Deák Judit és Mészárosné Dobó Klára


Teremtésvédelmi munkacsoport év végi beszámoló 2009

Tájékoztatjuk híveinket, hogy az új képviselőtestületben létrehoztuk a teremtésvédelmi munkacsoportot, melynek célja a következő mondatba tömöríthető össze:

"Felelős keresztény küldetésünknek tartjuk tudatosítani, hogy a teremtett és Isten által ránk bízott világ önző fogyasztói életformánk miatt nagy bajban van. Földünk sebeit kizárólag környezettudatos önkorlátozással, közösséget alkotva, összefogással lehet gyógyítani. Ehhez hívjuk és várjuk az együttműködő segítőtársakat!"

Ennek szellemében az idén két említésre méltó tevékenység történt.

1. Szeretnénk segíteni azon kistermelőknek, akik templomi közösségünkön belül kívánják értékesíteni megtermelt zöldségüket, gyümölcsüket, előállított egyéb élelmiszerüket.

A templom kijáratánál lévő újságos asztalra elhelyeztünk hirdetési cédulákat, melyeket kitöltve,a szintén ott lévő dobozba kell bedobni. Ezeket az apróhirdetéseket heti frissítéssel a sekrestye melletti hittanteremben olvashatjuk.

2. Rendszeresen tájékoztatjuk olvasóinkat a Szőlőfürt hasábjain, hogy mit tehetünk a plébániai közösségen belül környezetünkért, hogyan védhetjük világunkat az ártalmas hatásoktól megfelelő technológiákkal, önkorlátozással.


Töltésen Kívüli Közösség 2009 évi összefoglalója

A TKK. találkozók havi rendszerességgel voltak megtartva, ahol megbeszélésre kerültek a plébániákon történt események és a jövőbeli tervek. A tavasz folyamán az algyői plébános, Réthy atya kórházba került, majd egészségi okokból a püspökség felmentette szolgálataiból, és a helyébe Misi atyát nevezte ki. Tájékozódás céljából, márciusban Misi atya meghívott az egyetemről egy előadót, majd áprilisban a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatóját. Azt követően került sor egy újabb megbeszélésre Gyuris Gellérttel, majd a kurzusok indításával kapcsolatosan megszületett a döntés. A nyár végén került sor annak meghirdetésére, majd azt követően a megszervezésére és a lelkiségi képzés beindítására. A Fülöp kurzus október végén volt megtartva, az Emmausz kurzus pedig október 2-án elkezdődött, és havi rendszerességgel májusig fog tartani. Június 20-21én többen részt vettünk a tápéi templombúcsún, Biacsi József új pap első szentmiséjén, és a Petőfi-telepi templomban Tokodi Ilona meghívott vendég hangversenyén. Július végén volt Algyőn a búcsú, ahol közösségünk szép számmal képviselte plébániánkat. Augusztusban a hittanosaink kirándultak Algyőre, fürödni voltak, és egyéb közös programokra is sor került. Ott tartózkodásuk ideje alatt kedvesen megvendégelte a gyerekeket az ottani plébániai közösség. Szeptember 27-én volt megtartva a TKK Képviselő Testületi Találkozó a Közösségi Házunkban, ahol a meghívott vendégekkel együtt bemutatkoztunk egymásnak. Az esti szentmisére sajátos adományokat hoztak a közösségek, de a mise előtte a Lumen együttes kiváló zenei kíséretével egy csodálatos Szentség imádáson vehettünk részt. A szentmisét Németh László hódmezővásárhelyi plébános atya celebrálta. Az azt követő agapéra a meghívott vendégekkel újból megtelt a Közösségi Ház.

Ferenc fábiánné Terike


Cserkészek, ifjúsági pasztoráció

Az elmúlt évben szokásos élet zajlott az 550. sz. Márton Áron Cserkészcsapat életében. Tavasszal rajportyák, nyáron csapattábor és kiscserkésztanyázás volt, ősszel pedig őrsi portyák, a téli két ünnep között pedig csapatportyán vettünk részt.

Toborzás szűk körre, személyes meghívásra irányult inkább. Három fiatal jelentkezett segédtisztképzésre. Őrsvezetőképzőben végzett kettő fiatal a csapatunkból.

Hárman készülnek bérmálkozásra a csapatban.

Különlegessége a 20 éves évforduló megünneplése.

Ifjúságpasztoráció:

Fiataljainkkal részt vettünk a nagyböjti városi keresztúton

Fölvettük a kapcsolatot a JOC - fiatal keresztény munkásifjú szövetség szegedi tagjaival.

Rrészt vettünk a városi szervezésű karácsonyi karitász hét sorozatában.

Tizen készülnek bérmálkozásra.

Dr. Laurinyecz Mihály