A MUNKACSOPORTOK 2010. ÉVI BESZÁMOLÓI


Akolitus
Karitász
Közösségi Ház
Nyugdíjas Klub
Ökumené
Sajtó- és kommunikáció
Szent Mónika
Teremtésvédelem
T.K.K. (Töltésen Kívüli Közösségek)
Zenei életünk


 

Akolitus

Akolitus beszámoló 2010.

Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is igyekeztünk szolgálatainkat - szentmisék, istentiszteletek előkészítése és az azokon való tevékeny részvétel, stb. - az előírásoknak megfelelően jól végezni.

Minden hónap második felében tartottunk összejövetelt, amikor megbeszéltük az elmúlt időszak tapasztalatait , valamint az elkövetkezendő hónap feladatait és a szentmiséken való részvétel, továbbá az elsőpénteki áldoztatás beosztását. Az év folyamán minden szombaton elmentünk az Acél utcai Idősek Otthonába, ahol áldoztatással egybekötött igeliturgiát tartottunk, havonta általában egy alkalommal pedig a Plébános atya szentmisét végzett. Az igeliturgiákon és a szentmiséken a Mária Légió tagjai is tevékenyen részt vettek. Elsőpénteken, és ha szükséges volt, akkor vasárnapokon is elmentünk megáldoztatni a templomba eljönni nem tudó beteg híveket. A keddenkénti szentségimádási napokon vezettük a reggeli és az esti zsolozsmát, amelyekben Farkas László akolitus testvérünk is részt vett. Nagyböjtben a keresztúti ájtatosságot, májusban és októberben a litániákat vezettük. A nagypénteki és a nagyszombati szertartást az algyői templomban mi végeztük. Plébános atya elfoglaltsága miatt szükség szerint egyházközségünk és az algyői egyházközség elhunytjainak temetését is elláttuk. Egyházközségünk más csoportjainak tagjaként azok összejövetelein, munkájában is részt vettünk. Ebben az évben is templomunkba járt szentmisét bemutatni Kétsoprony volt plébánosa Bányai János atya, aki ezzel is nagy segítségére volt egyházközségünknek, köszönjük szolgálatát és fáradozását. Ezúton is köszönjük a Mária-Légió, a sekrestyések, és minden kedves hívő segítségét szolgálatunkban, amelyekre a jövőben is számítunk. Sajnos létszámban nem gyarapodott csoportunk, szeretettel várjuk a jelentkezőket, akik szeretnének bekapcsolódni ebbe a szolgálatba.

Hálát adunk Istennek az elmúlt év minden kegyelméért, és kérjük bizalommal, hogy segítsen minket a jövő évi szolgálatainkban is.

Szeged, 2010. december 19.

Babiczki András
akolitus


Karitász

Beszámoló a Szeged-Tarjánvárosi karitász csoport 2010. évi munkájáról

A csoport létszáma: 12 fő

A támogatott családok illetve egyedülállók száma: 80

 

Bevételek:

Szent Antal persely: 83.440 Ft

Szent Erzsébet napi gyűjtés: 21.360 Ft

Célzott gyűjtés gyermekétkeztetésre: 191.400 Ft

Adomány árvízkárosultaknak: 111.195 Ft

Adomány a vörösiszapár károsultjainak: 65.000 Ft

Karitász Központ pályázata: 15 000 Ft

(Összesen: 487.395 Ft )

 

Kiadások:

Hittanos kirándulás Algyőre (pályázat szerint): 15.700 Ft

Karácsonyi csomag (80 db): 94.785 Ft

Gyermekétkeztetésre: 174.360 Ft

Árvízkárosultaknak (Eger, Karitász közp.): 111.000 Ft

Iszapár károsultjainak (Devecser, Plébánia): 65.000 Ft

(Összesen: 460.845 Ft )

 

Év közben kétszer osztottunk a Karitász Központ szervezésében Európai Unió-s élelmiszer segélyt. Júniusban 57 háztartásba (177 fő) 730 kg lisztet, 390 kg tésztát, 110 kg müzlit, novemberben 59 háztartásba (183 fő) 924 kg száraztésztát és 236 doboz C-vitamint juttattunk el.

Húsvéti előtt 26 csomagot készítettünk a legrászorultabbaknak. A "Szegénység Éve" alkalmából a templomunkban gyűjtött élelmiszert egészítettük ki, majd osztottuk szét.

Karácsonyi csomagunk (80 db) főként alapvető élelmiszerekből, édességből és tisztálkodó szerekből állt, erre költöttük a persely bevétel zömét. A vásárláshoz jelentős összeggel járult hozzá egy vállalkozó, a költségek kb 3/4-ét ő állta (1 csomag értéke kb. 3.500 Ft ). A csomagok kiszállításában sokan segítettek, többek között a cserkészek.

A Karitász Központtól kapott pályázati támogatást hittanos gyermekek és szüleik egynapos kirándulására fordítottuk. Ebben az önrész 11.600 forintot tett ki.

Folytattuk a "Tarjánvárosi közösség a gyermekek ebédjéért" nevű akciónkat. Erre a célra 174.360 Ft-ot költöttünk, két iskolában 6 gyermek étkezését fizettük.

Köszönjük a kedves hívek hűséges anyagi támogatását, ami lehetővé tette programjaink megvalósítását.

Csoportunk részt vett a Karitász Központ által szervezett egyhetes napközis nyári tábor lebonyolításában. Egy napot az algyői plébánián és a Borbála fürdőben töltöttek.

Továbbra is folytattuk a karitász ügyeletet. Minden második szerdán két-három önkéntesünk várta a segítséget kérő testvéreket. Az év során több ízben szállítottunk a felhalmozódott használt ruhákból más karitász csoportoknak.

Egy önkéntesünk vett részt a Karitász Központ által szervezett hétvégi lelki gyakorlaton Domaszéken.

Részt vettünk a Katolikus Házban tartott Régiós Karitász Lelki Nap megrendezésében.

Szent Erzsébet napon a Karitász Központ segítségével ez évben is 400 db Erzsébetkenyeret osztottunk szét a templomba járó hívek között.

December 24-én a vigília szentmise után agapétrendeztünk a kisgyermekes családoknak és a magányosoknak. Csoportunk segített a búcsú, az elsőáldozás utáni agapék lebonyolításában is.

A tavaszi árvíz károsultjainak részére élelmiszer adományt gyűjtöttünk a TESCO áruházban, amit az Egyházmegyei Karitász juttatott el Egerbe. Az első gyűjtésből származó pénzadományt is az Egri Egyházmegyei Karitászhoz juttattuk el. Ugyancsak pénzadományunkkal segítettünk az iszapárral sújtott Devecserben.

Ebben az évben is részt vettünk a karácsonyi karitász vásárban. A bevételből két támogatott család részesült 19 - 19 ezer forint segélyben, amit a fűtés számla kifizetésére fordítottak.

Az "Egymillió csillag a szegényekért" akció keretében egy délután vállaltuk a szolgálatot a Dóm téren. Az akció célja a figyelem felkeltése volt a szegények támogatására. Az adományként befolyt összegből 20 ezer forint segélyt tudtunk adni egy családnak a villanyszámla kifizetéséhez.

Több esetben segítettünk adósságba került családoknak pályázati úton pénzt szerezni alapítványoktól, krízis alapból.

2010. december 28.

Dr. Miseta Mária


Közösségi Ház

Beszámoló a Közösségi Házban 2010. évben végzett munkáról.

A Közösségi Ház fő feladata változatlanul a megfelelő hely és körülmény biztosítása az ott folyó lelki életünket szolgáló munkához. Ennek keretében hitoktatói munka folyt az óvodás kortól a felnőttekig 10 csoportban. Változás az elmúlt évhez viszonyítva nem volt.

Hittan jellegű foglalkozások voltak az év folyamán 9 csoportban.

Egyéb közösségi foglalkozás 6 csoportban történt.

Új foglalkozási fórmákat jelentett ebben az évben a Szent András Iskola evangelizációs

Bibliai előadás sorozata, valamint a JOC továbbképzése.

A Közösségi Házban folyó cserkész őrsi foglalkozások száma nem, de létszámuk változott. A létszámuk nőtt.

 

Az esetenkénti foglalkozásokat az alábbi csoportosításban foglaltuk össze. A zárójelbe írt szám az előző év adatát tartalmazza.

Egyházi munkánkat szolgáló megbeszélés, rendezvény: 30 (31)

TKK 2 (1)

Cserkész rendezvények 12 (23)

(továbbképzések, csapatgyűlések stb.)

Hittanosok, elsőáldozók bennalvása 3 (3)

Karolinás és Piarista gyermekek lelkigyakorlata 4 (2)

Plébániai (Algyővel együtt) lelkigyakorlat 0 (4)

Magánjellegű rendezvények 6 (5)

Szórakoztató rendezvények 5 (3)

Tudományos előadás 0 (1)

Egészségmegőrző torna 125 (120)

Teremtésvédelemmel kapcsolatos rendezvény 2 (0)

Szt. András Iskola 11 (0)

ZSOK. továbbképzés 1 (0)

Szállást adtunk 146 főnek (185)

Vendégéjszakák száma pedig 212 (388)

Cserkészeink bennalvásának száma 14 (12)

 

Az éves kazánkarbantartás javítással (alkatrész cserével) végződött. A Közösségi Házban folyó munkát 12 önkéntes segíti, egy fő távozott.

A Közösségi Házban folyó munkát szolgáló adományok összege csökkent, az előző évinek 94,20%-a 539.000 Ft. ( 572.200 Ft.)

 

Papp Ilona


Nyugdíjas Klub

A Nyugdíjas közösségben 2010-ben az alábbiak történtek:

Hagyományosan minden hónap utolsó péntek délelőtt találkozunk. Ezekre az alkalmakra előadót hívunk. Az idén nem volt egy előre meghatározott téma, ami köré csoportosíthatók ezek az előadások, talán éppen ez adta az újszerűségét.

Január 29. Hesz Dénes ferences atya amerikai szolgálatáról, élményeiről beszélt.

Február 26. Gilicze-Tiba Mariann ref.lelkész "Segítségem az Úrtól jön..." címmel súlyos betegségből csodás gyógyulásáról számolt be.

Március 26. dr. Kardos Mihály atya "A Szeretet legyen mindig köztünk és bennünk" a 62. Zsoltárról tartott elmélkedést. Kötetlen beszélgetés alkalmával valaki megjegyezte, hogy mindig mosolyog, pedig mennyire korlátozott a mozgásában, erre ő azt válaszolta: a lábomat vágták le, nem a fejemet.

Április 24. A Kálvin-téri Nőszövetség meghívására részt vettünk "Egymás hite által épüljetek" mottóval megrendezett csendes napon.

Április 30. A Feltámadási-Kereszt előtt ökumenikus liturgia volt Dr. Laurinyecz Mihály plébános atya és Czirokné Botár Éva ref. Lelkész vezetésével. Az igehirdetés alapgondolata: "Szent Atyám tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek mint mi." (Jn l5)

Május 24. Részt vettünk Ópusztaszeren a plébániai lelkinapon.

Május 28. Biacsi József dorozsmai káplán (azóta ásotthalmi kormányzó) "Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket." (Jn 15) hivatásáról beszélt.

Június 25. Az algyői Borbála-fürdőben töltöttünk el egy nagyon kellemes napot.

Szeptember 4. Részt vettünk a városi Halászlé fesztiválon, vidám hangulatú együttlét volt nagyon szép időben a Tisza-parton.

Szeptember 24. dr. Benyik György atya "Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma..." (1Kor 6,20) tartott előadást.

Szeptember 29. Az Idősek Világnapja alkalmából a város által rendezett gála-műsoron vettünk részt.

Október 29. Szaplonczai Miklós gör. kat. parókus "Szertartások, mint Istenhez vezető utak." A liturgia gazdagságában megélt személyes lelki élményeiről beszélt.

November 26. Korom Ilona tanárnő, klubunk tagja, dr. Solymossi Margit közreműködésével képes-verses úti beszámolót tartott "kövekről-vizekről" a világ sok országából.

December 5. Közös ebéd a Kiskakas vendéglőben.

December 11. Karácsonyi ünnepség, melynek bensőséges hangulatát, hagyományosan idén is a Lumen együttes adta. A műsorukat követő agapé is az ő szívük adakozó szeretetének kifejezése volt. A gyertyás süteménnyel gazdagon terített asztalok. Meghatóan szép volt. Hálásan köszönjük.

Az Önkormányzattól idén is kaptnk 100 eFt támogatást , amelyet kulturális és szabadidős programokra költöttünk el. Kónya Gábor önkormányzati képviselőtől 35 eFt-t kaptunk karácsonyi csomagokra.

Nagyon gyorsan elszaladt ez az év is. Gazdagodtunk tapasztalatokban, örömökben, fájdalmakban (elment Julcsika abba a hazába, ahova mi is igyekvőben vagyunk).

Élményeket és kegyelmeket kaptunk. Mindenért és mindenkiért hála az Úristennek.

Székely Lőrincné Klári


Sajtó- és kommunikáció

A Szeged-Tarjánvárosi R. K. Plébánia Sajtó- és Kommunikációs munkacsoportjának beszámolója a 2010. évi tevékenységéről

1. Szőlő-Levél

Az idén a Szőlő-Levél heti rendszerességgel, átlagosan 110 példányban, vasárnaponként jelent meg (+ 1 különszám Karácsonyra). 43 számot adtunk ki összesen a 357.-nél tartunk (tavaly ez a két szám 44 és 314 volt). Júliusban és augusztusban nyári szünetet tartottunk.

A Szőlő-Levél minden héten nyomtatható formátumban felkerült honlapunkra!

KÉRJÜK A KEDVES HÍVEKET, HOGY EZT MINDEN ALKALOMMAL BÁTRAN VIGYÉK HAZA!!! Egyrészt érdemes a szentírási szakaszokat otthon újra átelmélkedni, másrészt a gyakran nagyszámú hirdetések is megtalálhatók benne. Ingyenes, viszont a plébániának felesleges kiadás, ha az újságos asztalon hagyják...

2. Szőlőfürt

Az idén a Szőlőfürt 6 alkalommal jelent meg, az előre megtervezett időpontoknak megfelelően: február 21-én (Nagyböjt kezdetekor), április 4-én (Húsvétkor), június 6-án (Úrnapján, Te Deum-ra), szeptemberben 26-án (a templombúcsúra), november 14-én (az elsőáldozáskor) és Karácsonykor. Terjedelem: átlagosan 16, A/4-es méretű oldal. Példányszám: 250. Formai változtatás nem történt. Összeállításán tartalmi szempontból sem változtattunk az idén. Önköltségi ára: 140.- Ft (a képviselőtestületi döntés értelmében).

A Szőlőfürt minden száma nyomtatható formátumban felkerült honlapunkra!

3. Faliújság

A kedves híveket a faliújságokra kifüggesztett hirdetményekkel is igyekszünk rendszeresen tájékoztatni.

4. Honlap, Internet, E-mail

Az evangelizálás és a kommunikáció érdekében plébániánk a rendelkezésre álló modern technikai eszközöket már évek óta igénybe veszi. Ez ebben az évben sem volt másként. Az Internet és az e-mail lehetőségeit kihasználva sajtómunkacsoportunk vezetője rendszeresen igyekszik informálni a kedves híveket a plébániánkat és egyházunkat érintő eseményekről. Honlapunk naprakész információkkal szolgál, de minimum heti rendszerességgel frissül.

A Szőlő-Levél és a Szőlőfürt menüpontoknál újságjaink minden megjelent száma letölthető PDF formátumban. A Hírek menüpont alatt az összes hirdetés elolvasható, félévre visszamenőleg. A Galéria menüben az idei és az elmúlt 3 év fontosabb közösségi eseményein készült fotói tekinhetők meg.

Az IWIW közösségi portálon "Szeged-Tarjánvárosi R. K. Plébánia és Szent Gellért Templom" néven szereplő klubunk jelenleg 114 fős (tavaly kb. 100 volt). Ennek bárki tagja lehet, aki regisztrált az IWIW-en, és ezt kiemelten ajánljuk minden Internetet használó hívünknek. A Klub adminisztrátora, Zólyomi Norbert, minden plébániai közösségi tagot meghív, aki az ismerőse: aki ezt elfogadja, automatikusan tag lesz. Ha valaki szeretne tag lenni, vegye fel a kapcsolatot az IWIW-en Zólyomi Norberttel. Ezen a fórumon keresztül ui. könnyedén lehet értesíteni plébániai közösségünk azon tagjait, akik csatlakoztak a klubhoz. A kiemelt híreket kitesszük az üzenőfalra és körüzenet formájában is elküldjük.

Honlappal kapcsolatos változások: a menüstruktúra némileg módosult. Új menüpontok: Teremtésvédelem, Kapcsolat, Fenntartásunk támogatása, Megújulva megújítani. A Csoportok és a Szentségek oldalak kialakítása folyamatban van. Márciusban önállódomain nevet vásároltunk, honlapunk anyagát az ingyenességét megszüntető extra.hu-ról a newhosting tárhelyre költöztettük át. Az új címünk: www.szegedtarjanplebania.hu

Honlapunk látogatottsága: 2010-ben kb. 8400 belapozás történt. Ez 2007-ben 5150, 2008-ban 7700, 2009-ben 6500 volt.

Szeged, 2010-12-23

Zólyomi Norbert
sajtóapostol


Zenei életünk

A Lumen együttest érintő eseményekről színvonalas honlapjukról részleteket is megismerhetünk a http://lumen7.webnode.hu/ oldalon.


Szent Mónikia

Szent Mónika Keresztény Édesanyák Imacsoportja (2010. évi év végi beszámoló)

A Szent Mónika Keresztény Édesanyák imacsoportja a megalakulás évétől, 2002. nyarától folyamatosan egyénileg naponta és közösségben hetente imádkozik a családokért, a gyermekekért, unokákért, házastársakért. A csoport létszáma azóta viszonylag állandó. A Családok évében különösen kértük imaszándékainkban a családi élet békéjét, egységét, gyógyulását. Himnuszunk szövege is a magyar családok megmaradásáról, tisztasásáról szól

A hétfő esti misék utáni Szent Mónika közös imánk a 2010-es évben hétről hétre folyamatos volt. A havi találkozókon, minden hó 27. napján összejöttünk az esti szentmise után beszélgetésre, közös imára. Részt vettünk az Ökumenikus Nőnapon március 5-én a Református Asszonykör meghívására. A Nagyhét Nagypéntekjén, április 2-án a családok keresztútját vezettük templomunkban. A Szent Mónika Keresztény Édesanyák tavaszi országos találkozójára május 29-én tettünk zarándoklatot, ami az idén a dunaföldvári Szent Ilona templomban, az ottani Szent Mónika közösség vendéglátásában volt. A "mónikások" nyári lelkigyakorlata és országos zarándoklata idén Mátraverebély-Szentkúton volt augusztus 27-29 között, csoportunkból négyen vettek részt ezen a szép összejövetelen az ottani ferences atyák vendéglátásában. A Mindenszentek ünnepén, november 1-én zenés áhítatot vezettünk templomunkban. Az adventi időben december 8-án vállaltuk a reggeli készítését.

Hívunk, várunk továbbra is közösségünkbe minden csatlakozni szándékozó édesanyát, nagymamát. A plébánia honlapján a csoportról megtalálhatóak a fontos információk.

Szeged, 2010. december 11-én.

Kovács Zsuzsanna
csoportfelelős


Ökumené

Ökumené csoport beszámolója 2010. évről

A 2010-es évet idén is a januári egyhetes ökumenikus imahéttel kezdtük. Minden év elején együtt imádkozunk a keresztények egységéért az ökumenikus imahét szertartásain. A 2010-es év kiemelt imaszándékait a teremtett világért, a természetvédelemért ajánlottuk fel. Plébániánkról is több testvérünk vett részt ezeken az alkalmakon.

Református keresztény asszonytestvéreink meghívására az általuk rendezett Ökumenikus Nemzetközi Nőnapon vettünk részt, amit ebben az évben Kamerun/Afrika asszonyaival lelki egységet alkotva közösen imádkoztunk 2010. március 5-én délután 5 órától. Az imádság mellett közelebbről megismertük országukat, kulturájukat, zenéjüket. Az afrikai dobok csodálatos hangját is hallhattuk élő előadásban. Plébániánkról többen résztvettünk ezen a felejthetetlen eseményen.

November 28-án vasárnap este advent első vasárnapján jelen voltunk a Dóm téren az adventi gyertyagyújtáson, majd a Dómban az azt követő szentmisén, ahová meghívott keresztény testvéreinkkel együtt ünnepelve kezdhettük az idei adventet.

Szeged, 2010. december 14-én

Kovács Zsuzsanna
csoportfelelős


Teremtésvédelem

Teremtésvédelmi munkacsoport év végi beszámoló 2010

1. Továbbra is szeretnénk segíteni azon kistermelőknek, akik templomi közösségünkön belül kívánják értékesíteni megtermelt zöldségüket, gyümölcsüket, előállított egyéb élelmiszerüket.

A templom kijáratánál lévő újságos asztalra elhelyeztünk hirdetési cédulákat, melyeket kitöltve, a szintén ott lévő dobozba kell bedobni. Ezeket az apróhirdetéseket heti frissítéssel a sekrestye melletti hittanteremben olvashatjuk.

2. Rendszeresen tájékoztatjuk olvasóinkat a Szőlőfürt hasábjain, hogy mit tehetünk a plébániai közösségen belül környezetünkért, hogyan védhetjük világunkat az ártalmas hatásoktól megfelelő technológiákkal, önkorlátozással.

3. A második Európai Ökumenikus Nagygyűlésen a résztvevő egyházak elhatározták, hogy szeptember hónapot a teremtés ünneplésének időszakául javasolják. A katolikus egyház is egyetértését fejezte ki azzal a kezdeményezéssel, hogy a szeptember utolsó és október első vasárnapja közti időszakot különösen is szánjuk Isten teremtő szeretete iránti hálánk kifejezésére és a teremtett világ iránti felelősségünk megerősítésére. A teremtés ünnepéhez kapcsolódóan közösségünk a következő programokat szervezte meg:

A következő esztendőben is hívjuk és várjuk az együttműködő segítőtársakat!

Kalocsai Tibor


T.K.K. (Töltésen Kívüli Közösség)

Töltésen Kívüli Közösség munkájának 2010 évi összefoglalója

 Ebben az évben, havonként egyszeri alkalommal került sor a plébános atyák és a világi munkatársak között a plébániákon történt események beszámolóira, azok kiértékelésekre, és a jövőbeli javaslatok megbeszélésére. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Töltésen Kívüli plébániák fontosabb eseményeit, ünnepeit, és lehetőségeink szerint látogatjuk, részt veszünk ezeken a megmozdulásokon, ünnepeken.

A mi közösségünkben, az év első felében folytatódtak a 3 éves plébániai program keretében indított evangelizációsokat képző tanítások: májusban befejeződött a 8 hétvégére osztott Emmausz kurzus 40 résztvevővel, és februárban megismételtük a Fülöp kurzust, amin 19 jelentkező vett részt. Augusztusban került sor az egy hetes, 28 fős csoporttal indított, János kurzusra és egyben lelkigyakorlatra. Könnyen figyelemmel lehet kísérni a Szőlőfürtben az ezekről szóló, fényképekkel illusztrált eseményeket, tanúságtételeket és beszámolókat.

Ennek a programnak a második ciklusában, november végén került megrendezésre a három napos Damaszkusz kurzus, 24-en voltunk, és ennek a folytatása a Pál kurzus lesz, (amire csak azoknak a jelentkezését fogadhatjuk el, akik a Fülöp kurzust már elvégezték), ez reményeink szerint a jövő év augusztusában lenne megtartva.

Közben előzetesen már meghirdettük, a Jézus kurzust is, amire bárki jelentkezhet, függetlenül attól, hogy elvégzett-e más kurzust, vagy sem. Ezek az evangéliumi tanítások két részre lesznek osztva: az első márciusban, a második egy áprilisi hétvégébe lesz tömörítve.

Augusztus végén ünnepeltük a 20-ik jubiláns TKK találkozónkat! Gratulálok Misi atya!

Tervezetben: a "Megújulva megújítani" program, ami a kölcsönös megismerésről szólna: pl. a keresztény újságok olvasásának a terjesztése, akár a net-en fellelhető honlapokon is, vagy egy közös kirándulás megszervezésének keretében meglátogathatnánk vidéki, elszigetelt plébániai közösségeket is. Többek között szó esett még arról is, hogy a jövő évben megint lehetne rózsafüzér vagy imacsoport találkozót szervezni.

Tisztelettel ajánlom Misi atya, és minden kedves olvasó figyelmébe az idei év munkájáról szóló összefoglalómat.

Közösségünkre és plébános atyánkra Isten áldását kérve, szeretettel:

Ferenc fábiánné Terike
TKK munkatársa