A MUNKACSOPORTOK 2012. ÉVI BESZÁMOLÓI


Akolitus
Családpasztoráció
Cserkészet és ifjúság
Hitéleti statisztika
Karitász
Irgalmasság Imacsoport
Képviselőtestület
Közösségi Ház
Nyugdíjas Klub
Ökumené
Sajtó- és kommunikáció
Szent Mónika Imacsoport
Teremtésvédelem
TÉKA (Tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány)
Zenei életünk


 

Akolitus

Akolitus beszámoló 2012.

Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is igyekeztünk szolgálatainkat – szentmisék, istentiszteletek előkészítése és az azokon való tevékeny részvétel, stb. – az előírásoknak megfelelően jól végezni.

Minden hónap második felében tartottunk összejövetelt, amikor megbeszéltük az elmúlt időszak tapasztalatait , valamint az elkövetkezendő hónap feladatait és a szentmiséken való részvétel, továbbá az elsőpénteki áldoztatás beosztását. Az év folyamán minden szombaton elmentünk az Acél utcai Idősek Otthonába, ahol áldoztatással egybekötött igeliturgiát tartottunk, havonta általában egy alkalommal pedig szentmise volt. Elsőpénteken, és ha szükséges volt, akkor vasárnapokon is elmentünk megáldoztatni a templomba eljönni nem tudó beteg híveket. A keddenkénti szentségimádási napokon vezettük a reggeli és az esti zsolozsmát, amelyekben Farkas László akolitus testvérünk is részt vett. Nagyböjtben a keresztúti ájtatosságot, májusban és októberben a litániákat vezettük. Amikor szükség volt rá, temetési szertartást is végeztünk. Egyházközségünk más csoportjainak tagjaként azok összejövetelein, munkájában is részt vettünk. Sajnos Rasztik Ferenc testvérünk elhunyt, aki igen aktív, szolgálatkész és szorgos munkása volt egyházközségünknek, ezért a létszámunk hat főre csökkent. Nagy segítség mindkét egyházközségünk számára Mádi György atya, aki Algyőn és Szeged-Tarjánban is ellát papi szolgálatokat, valamint részt vesz az egyházközségek életében, amelyet ezúton is köszönünk.

Köszönjük a ministránsok, sekrestyések, kántorok, énekkar, Mária Légió, irodai dolgozók és minden kedves hívő segítségét szolgálatunkban.

Hálát adunk Istennek az elmúlt év minden kegyelméért, és kérjük bizalommal, hogy segítsen minket a jövő évi szolgálatainkban is.

Szeged, 2012. december 26.

Babiczki András
akolitus


Családpasztoráció

CSALÁDPASZTORÁCIÓS MUNKACSOPORT 2012.

A családpasztorációs munkacsoport 2012. évben a következő feladatokat végezte el.

A plébániai programokat a kulturális munkacsoporttal és a cserkészekkel közösen szerveztük. Itt kell kiemelni a Tavaszi családi napot, melyen közel 350 fő vett részt.

November 25-én megünnepeltük plébániánk jubiláns házasait . A közös hálaadó szentmisére 8 házaspár jött el.

A Baba-mama klub a családi élet különböző területein élőkkel foglalkozik A Gyertyaláng a Katona Nándor Közösség a Százszorszép és a Fiatal házasok családcsoportok ba kb. 35 házaspár kapcsolódik be.

Családi nyaralás on kb. 130 fő vett részt.

Itt szeretnénk köszönetet mondani a Szent Mónika csoportnak, a Mária Légiónak és mind azoknak a kedves testvéreknek, legyenek azok idősek, betegek, vagy fiatalok, akik imáikkal támogatják a családokat.

Szelesné F. Márta


Hitéleti statisztika

HITÉLETI STATISZTIKA 2012. Szeged-Tarjánvárosi R.K.Plébánia

Kereszteltek száma: 1 év alatti 29

1 és 7 év közötti 10

7 éven felüli 9

Bérmálás szentségében részesültek száma. 22

Elsőáldozók száma: 21

Ebből felnőtt: 3

Házasságkötések száma: 5

Mindkét fél katolikus volt: 5

Vegyesházasság és szanáció: -

Elhunytak (temetések) összesen 47

Férfiak összesen: 25 Ebből szentségekkel ellátva: 3

Nők összesen 22 Ebből szentségekkel ellátva 4


Irgalmasság Imacsoport

2011 decembere óta heti rendszerességgel a szombat esti szentmise után imádkozunk egyházközségünk betegeiért, haldoklóiért. Az Irgalmasság Rózsafüzért imádkozzuk, valamint Szent Fausztina nővér Naplójából olvasunk részleteket.

Létszámunk átlag 10-15 imádkozó!

Szeretnénk a közös ima erejével segíteni a betegeket, családjaikat, a haldoklókat.

Aki hasonló indíttatást érez a közös imára, szeretettel várjuk!

2012-12-29

Rákosné Rózsa


Karitász

Beszámoló a Szeged-Tarjánvárosi karitász csoport 2012. évi munkájáról

A csoport létszáma: 13 fő

A rendszeresen támogatott családok, ill. egyedülállók száma: 75

Használt ruhákkal több száz rászorulót segítettünk.

 

Bevételek:

Szent Antal persely: 82.000 Ft

Szent Erzsébet napi gyűjtés: 22.700 Ft

Célzott gyűjtés gyermekétkeztetésre: 142.100 Ft

(összesen: 246.800 Ft )

Kiadások:

Karácsonyi csomag (72 db): 105.200 Ft

Gyermekétkeztetésre: 137.000Ft

(összesen: 242.200 Ft )

 

A 2012-es évben Karitász csoportunk megalakulásának 20. évfordulóját ünnepeltük (november18.). Ez alkalomból az Egyházmegyei Karitász Központ Elismerő Oklevéllel jutalmazta munkánkat. Nagy örömünkre szolgált, hogy csoportunk alapító tagja, Schulter Katalin Caritas Hungarica Díj elismerésben részesült (október 6.).

Év közben kétszer osztottunk a Karitász Központ szervezésében Európai Unió-s élelmiszer segélyt. Májusban 56 háztartásba (183 fő) 134 kg tejport, 336 liter kakaóitalt, 65 kg kekszet és 11 kg vitamin tablettát, októberben pedig 55 háztartásba (182 fő) 740 kg lisztet, 222 kg száraztésztát, 888 liter tejitalt és 144 kg édesítőt juttattunk el.

Húsvét előtt 29 élelmiszer csomagot készítettünk és osztottuk szét a templomunkban gyűjtött élelmiszerből ( 177 kg ).

Karácsonyi csomagunk (72 db) főként alapvető élelmiszerekből, édességből és tisztálkodó szerekből állt, erre költöttük a persely bevétel zömét. A vásárláshoz jelentős összeggel járult hozzá egy vállalkozó, a költségek kb 3-ét ő állta (1 csomag értéke kb. 5.000 Ft ).

A csomagok elkészítésében és kiszállításában, programjaink lebonyolításában sokan segítettek, többek között a hitoktatók, a hittanosok, a Katona Nándor Közösség, a liturgikusok, a cserkészek.

Az országos Karitász Központ jóvoltából három család kapott krízis segélyt áramszámla, ill. közös költség rendezésére ( 150.000 Ft ).

Az „Egymillió csillag a szegényekért” akció gyűjtéséből 10.000 Ft-ot kaptunk.

Folytattuk a „Tarjánvárosi közösség a gyermekek ebédjéért” nevű akciónkat. Erre a célra 137.000 Ft-ot költöttünk, három iskolában 5 gyermek étkezését fizettük.

Köszönjük a kedves hívek hűséges anyagi támogatását, ami lehetővé tette programjaink megvalósítását.

Továbbra is folytattuk a karitász ügyeletet. Minden második szerdán két-három önkéntesünk várta a segítséget kérő testvéreket. Az év során több ízben szállítottunk a felhalmozódott használt ruhákból más karitász csoportoknak.

A Lipóti Pékség által rendszeresen felajánlott kenyeret és péksüteményt a nagyobb családok között osztottuk szét.

Csoportunk részt vett a Karitász Központ által szervezett egyhetes napközis nyári tábor lebonyolításában. Egy napot az algyői plébánián és a Borbála fürdőben töltöttek a különböző plébániákról jövő gyermekek.

Két önkéntesünk vett részt a Karitász Központ által szervezett hétvégi lelki gyakorlaton Domaszéken.

December 24-én a vigília szentmise után agapétrendeztünk a kisgyermekes családoknak és a magányosoknak. Csoportunk segített a tanévzáró, a búcsú és az elsőáldozás utáni agapék lebonyolításában is.

2012. december 25.

Dr. Miseta Mária
Karitász csoport vezető


Képviselőtestület

Egyházközségi Képviselőtestület 2012.

A képviselőtestület idén is megtartotta gyűléseit, amelyek minden alkalommal határozatképesek voltak.

A gyűlések gördülékenyebbé tétele érdekében előzetesen egyháztanácsi üléseken határoztuk meg a képviselőtestület elé terjesztett témaköröket, feladatokat, terveket.

A Képviselő Testület határozatot hozott többek között:

= nagyböjti lelkigyakorlat tartása, (március 3-11-ig Keserű György piarista atya)

= családi nap címmel nagyszabású rendezvény a templomban és a Tátra téren, jeles előadók részvételével

= a városi gyalogos Mária zarándoklaton való részvétel az alsóvárosi kegyhelyre,

= templombúcsú megünneplése Kovács Péter gyulai esperes úr részvételével.

- karbantartási munkálatok meghatározásában:

= önkormányzati támogatás felhasználásáról, ezen belül:

= közösségi ház gázkazán cseréje, közösségi ház kerítés és udvarburkolás készítése

= a plébánia anyagi helyzetének stabilizálása érdekében, megkereső levelek kiküldésében.

 

A képviselőtestület továbbra is szeretne Isten dicsőségére, az egyházközség híveinek szolgálatára munkálkodni.

2012. december 27.

T. Kis László
világi elnök


Közösségi Ház

Beszámoló a Közösségi Házban 2012 évben végzett munkáról.

A Közösségi Ház fő feladata változatlanul a megfelelő hely és körülmény biztosítása az ott folyó lelki életünket szolgáló munkához.

Ennek keretében hitoktatói munka folyt az óvodás kortól a felnőttekig 9 csoportban.

Hittan jellegű foglalkozások voltak az év folyamán 9 csoportban.

Egyéb közösségi foglalkozás 6 csoportban történt.

A Közösségi Házban folyó cserkész őrsi foglalkozások száma nem, de létszámuk változott. A létszámuk kissé nőtt.

 

Az esetenkénti foglalkozásokat az alábbi csoportosításban foglaltuk össze.

A zárójelbe írt szám az előző év adatát tartalmazza.

 

Egyházi munkánkat szolgáló megbeszélés, rendezvény: 15 (15)

Cserkész rendezvények 12 (7)

(továbbképzések, csapatgyűlések, stb..)

Elsőáldozók lelkinapja 1 (1)

Karolinás gyermekek lelkigyakorlata 1 (4)

Plébániai (Algyővel együtt) lelkigyakorlat

Szórakoztató rendezvények 4 (3)

Egészségmegőrző torna 150 (130)

Családi rendezvény 13 (9)

Karitasz régiós nap 1 (0)

Szállást adtunk 215 főnek (305)

Vendégéjszakák száma pedig 389 (387)

Rendezvényeink közül kiemelném a

nemzetközi imanapot

Hit évének megnyitóját

Jutta Hausman előadását.

 

Az éves kazánkarbantartás helyett kazáncsere történt, amelyet pályázati pénzből valósítottunk meg.

A Közösségi Házban folyó munkát 12 önkéntes segíti.

A Közösségi Házban folyó munkát szolgáló adományok összege: 936.800 Ft.

Ez az elmúlt évinek 93,37%-a.

Papp Ilona


Nyugdíjas Klub

 


Sajtó- és kommunikáció

A Szeged-Tarjánvárosi R. K. Plébánia Sajtó- és Kommunikációs munkacsoportjának beszámolója a 2012. évi tevékenységéről

Személyi változások: Horváthné Tóth Judit és Tóthné Pattogató Judit – elsősorban családi okok miatt – már nem tud részt venni a Szőlőszem illetve a Szőlőfürt szerkesztésében. Így ezt a munkát Zólyomi Norbert és Miseta Mária végzik, de Tóthné Pattogató Judit „külsős”-ként sok anyagot küld a szerkesztőségnek.

1. Szőlő-Levél + Gyevi Rózsaszirom

Az idén a Szőlő-Levél heti rendszerességgel, átlagosan 110 példányban, vasárnaponként jelent meg. 45 számot adtunk ki összesen a 444.-nél tartunk (tavaly ez 42 és 399 volt). Júliusban és augusztusban nyári szünetet tartottunk.

A Szőlő-Levél minden héten nyomtatható formátumban felkerült honlapunkra!

KÉRJÜK A KEDVES HÍVEKET, HOGY EZT MINDEN ALKALOMMAL BÁTRAN VIGYÉK HAZA!!! Egyrészt érdemes a szentírási szakaszokat otthon újra átelmélkedni, másrészt a gyakran nagyszámú hirdetések is megtalálhatók benne. Ingyenes, viszont a plébániának felesleges kiadás, ha az újságos asztalon hagyják...

A Gyevi Rózsaszirom szintén heti rendszerességgel, 100 példányban, vasárnaponként jelent meg. 45 számot adtunk ki összesen az 56.-nál tartunk

2. Szőlőfürt

Ettől az évtől a Szőlőfürt 4 alkalommal jelenenik meg egy évben, jelenleg a 131.-nél tartunk. Nagyböjt végén (Húsvét előtt), a hittanos évet záró Te Deum környékén, a templombúcsúra és Karácsonyra. Terjedelem: átlagosan 16, A/4-es méretű oldal. Példányszám: 250. Összeállításán formai és tartalmi szempontból sem változtattunk az idén. Önköltségi ára továbbra is: 140.- Ft

A Szőlőfürt minden száma nyomtatható formátumban felkerült honlapunkra!

3. Faliújság

A kedves híveket a faliújságokra kifüggesztett hirdetményekkel ez évben is igyekeztünk rendszeresen tájékoztatni.

4. Honlap, Internet

Az evangelizálás és a kommunikáció érdekében plébániánk a rendelkezésre álló modern technikai eszközöket már évek óta igénybe veszi. Ez ebben az évben sem volt másként. Az Internet és az e-mail lehetőségeit kihasználva sajtómunkacsoportunk vezetője rendszeresen igyekszik informálni a kedves híveket a plébániánkat és egyházunkat érintő eseményekről. Honlapunk naprakész információkkal szolgál, de minimum heti rendszerességgel frissül.

A Szőlő-Levél és a Szőlőfürt menüpontoknál újságjaink minden megjelent száma letölthető PDF formátumban.

A Hírek menüpont alatt az összes hirdetés elolvasható, félévre visszamenőleg. A Galéria menüben az idei és az elmúlt 4 év fontosabb közösségi eseményein készült fotói tekinhetők meg.

A közösségi portálok tekintetében most már csak a Facebook-ot használjuk: „Szeged-Tarjánvárosi R. K. Plébánia és Szent Gellért Templom” néven. Bár az IWIW-oldalunk nem szűnt meg, technikai okok mostmár csak a Facebook-on át informáljuk az érdeklődőket. Előnye, hogy aki fent van a Facebook-on, adminisztráció, meghívás stb. nélkül rákereshet. Ezen a fórumon keresztül könnyedén lehet bárkit értesíteni közösségünk eseményeiről. Ráadásul nemcsak a plébánia szólíthatja meg az embereket, hanem ők is tehetnek fel képeket, információkat az oldalra. Adminisztrátora Zólyomi Norbert.

Honlap: változtatás nem történt. Minden egyes oldal önálló, a címsorból kimásolható, hivatkozással rendelkezik, amit tovább lehet küldeni. Címünk továbbra is: www.szegedtarjanplebania.hu

Honlapunk látogatottsága (kerekített értékek):

Év

Belapozás

A számláló állása az év utolsó hetén

2006

7350

2007

5150

12558

2008

7700

20286

2009

6500

26895

2010

8400

35277

2011

9700

45393

2012

12000

57162

 

Szeged, 2012-12-23

Zólyomi Norbert
sajtóapostol


TÉKA (Tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány)

Beszámoló a TÉKA 2012. évi tevékenységéről 

A Téka Alapítvány 2012-ben is folytatta az alapító okiratában megjelölt tevékenységét.

Adományokat gyűjtöttünk az Apor Vilmos Közösségi Ház fenntartására és a plébánia közösségi életének támogatására. Pályázatok írásával és elszámolásával is segítettük ugyanezen célokat.

Ebben az évben is megszerveztük a plébániai családi nyaralást. Augusztusban Sopront és környékét látogattuk meg, 35 fő részvételével.

Október 26-án szentmisével és azt követő agapéval ünnepeltük meg a Közösségi Ház felszentelésének 10. évfordulóját.

Önkénteseink áldozatkészen segítik a ház működését és az ott folyó programok megszervezését és lebonyolítását . 2012-ben a legnagyobb szabású rendezvény az április 28-i Tavaszi Családi Nap volt, kb 500 fő részvételével. Az erre az alkalomra elnyert pályázati támogatásból 325 embert vendégeltünk meg finom ebéddel és szerveztünk részükre értékes , szórakoztató valamint lelki táplálékot is nyújtó programokat.

A TÉKA főbb bevételei:

A TÉKA által nyújtott támogatások:

A TÉKA közreműködésével elkészült pályázatok:

1. Tavaszi Családi Nap 2012. április 28 Elnyert összeg: 500.000 Ft

2. Nagycsaládosok a Mátrában „ 150.000 Ft

3. Idősügyi Keretből (Önkormányzat) „ 100.000 Ft

4. Egyházi Keretből (Önkormányzat) „ 1.400.000 Ft

5. Cserkész nyári táborra „ 344.500 Ft

6. NEA működési pályázat (TÉKA) 2012. évi „ 400.000 Ft

7. NEA működési pályázat (TÉKA) 2013. évi Elbírálás alatt!

8. Téli cserkésztáborra Elbírálás alatt!

 

Szeged, 2012. december 31.

T. Kis László
kuratóriumi elnök
Bereznainé Deák Judit
kuratóriumi tag


Zenei életünk

A Lumen együttest érintő eseményekről színvonalas honlapjukról részleteket is megismerhetünk a http://lumen7.webnode.hu/ oldalon.


Ökumené

2012. január 15-22. között a hagyományos év eleji ökumenikus imahét zajlott. Plébániánkról képviseltettük magunkat a szegedi keresztény templomokban, együtt imádkozva és a tanításokból épülve a többi keresztény felekezetekkel.

A másik esemény a Nemzetközi Ökumenikus Nőnap volt, melyen az idén a mi plébániánk volt a vendéglátó 2012. március 2-án. A közösségi ház Apor Vilmos termében közel 100-an jöttünk össze a többi keresztény felekezetek asszonyaival, hogy a Fülöp szigetek asszonyainak keresztény életébe, szokásaiba, örömeibe, gondjaiba bepillantást nyerjünk kivetített diaképeken keresztül. Együtt imádkoztunk a testvériségért és a békéért, az emberi méltóság tiszteletben tartásáért. Az imanapot színes, ízletes Fülöp-szigeti ételekkel egy agapé zárta.

Kovács Zsuzsanna


Szent Mónika Imacsoport

Közös heti rendszerességgel, egyénileg naponta imádkozzuk az édesanyák Szent Mónika imáját. A csoport állandó tagjainak létszáma 8 fő.

Az idén az országos találkozókon is részt vettünk, májusban Szekszárdon, augusztusban Esztergomban.

Imádkozunk családjainkért, a gyermekeinkért, havi rendszerességgel a hónap 27. napján szentmise-szándékra is.

2012-12-29

Kovács Zsuzsa


Teremtésvédelem

Teremtésvédelmi munkacsoport év végi beszámoló 2012

1. A Magyar Katolikus Egyház teremtés hetét lezárandóan október 7-én a 10 órai szentmisébenhálát adtunk a TEREMTÉS nagyszerű adományáért, melynek keretében terményszentelést tartottunk.

 


Cserkészet és ifjúság

Cserkészek

Cserkészcsapatunk jelenlegi létszáma 89 fő.

4 rajban végezzük a cserkészmunkánkat (kiscserkész raj, cserkész raj, kósza-vándor raj, felnőtt cserkészek).

12 őrsünk van.

Ősszel őrsi portyáink vannak, télen az egész csapnak van portya, tavasszal a kiscserkészeknek és a cserkészeknek külön van egy-egy portya.

Nyáron van egy kiscserkész tanyázás és külön egy cserkésztábor.

Kószó Kristóf