SZENT MÓNIKA IMACSOPORT

Megalakulás ~ Imák ~ Fényképalbum ~ Programjaink

A csoport nyitott. Bárki, aki szívesen részt venne a vasárnapi misehallgatáson felül is a plébánia életében, csatlakozhat.
A csoportot Kovács Zsuzsa vezeti.
Az összejövetelek időpontja: minden hónap 27-én.
 

 

A Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért plébánia Szent Mónika Keresztény Édesanyák imacsoportunk megalakulása az egyik nyári plébániai családos kiránduláshoz kötődik, mégpedig Gálosfán 2001-ben. Ezen a kiráduláson a gálosfai templomban mondtuk el először együtt a Szent Mónika imádságot a mise után. Azóta 10. éve minden nap egyénileg otthon és egy héten egyszer az esti mise után közösen imádkozzuk a "mónikások" imáját.

 

Keresztény édasanyák napi imája

MENNYEI ATYÁNK, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.

ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd remé­nyemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.

SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erősíts engem, hogy életem minden nehéz­sége közepette se szűnjek meg gyerme­keink hitéért imádkozni.

Minden könyörgés előtt mondjuk: SEGÍTS MINKET URUNK,

- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.

- hogy amikor gyermekeinkkel foglalko­zunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.

- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.

- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt köves­sék és másokra is átsugározzák.

- hogy gyermekeink tiszteljék Szent­atyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz i és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.

- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.

-hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbál­- tatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.

- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is sze­retetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.

- hogy ha gyermekeink megbántanak, el- távolodnak tőlünk, vagy hálátlanok ve­lünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.

- hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imá­ikkal is.

- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.

- hogy amikor más édesanyákkal találko­zunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát.

Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés) ....... gyermekért.

Könyörögjünk!

SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.

ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk szülők­nek és gyermekeinknek azt a nagy kegyel­met, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőséged-ben az egész örökkévalósá­gon át. Amen

 

Reggeli imádság

Istenem, kora reggel hozzád kiáltok, segíts imádkozni és összeszedni a gondolataimat.

Egyedül ez nem megy. Bennem sötétség van, nálad azonban világosság van;

én egymagam vagyok, de te nem hagysz el engem; én csüggedő vagyok, de nálad van a segítség;

én nyugtalan vagyok, de nálad van a békesség; bennem keserűség van, de nálad van a türelem;

én nem értem a te utaidat, de te ismered a helyes utat számomra.

Mennyei Atyám, dícséret és hála neked az éjszaka nyugalmáért, dícséret és hála neked az új napért.

Dícséret és hála neked minden jóságodért és hűségedért eddigi életemben.

Sok jóval ajándékoztál meg, segíts, hogy a rosszat is elfogadjam a te kezedből.

Nem raksz rám több terhet, mint amennyit hordozni tudok.

Gondoskodsz arról, hogy gyermekeidnek minden a javára váljon.

Uram mindazért, amit csak ez a nap is hoz, a te neved legyen áldott!

Amen

 

Ima Szent Mónikához

Szent Mónika, szenvedő feleség és anya, te ismered könnyeimet, szenvedésemet és fájdalmamat.

Egyszer te is így szenvedtél, mint én; könyörülj hát rajtam. Imádkozz értem!

A Szentlélektől megkaptad a bölcsesség, az erősség és imádságosság ajándékait.

Kérd, hogy én is megkaphassam ezeket az ajándékokat.

Imádkozz férjemért és gyermekeimért.

Te a béke asszonya voltál. Kérj békét az otthonunk számára.

Isten segítségével megmentetted férjedet és fiadat.

Könyörögj Istennél otthonunk számára hitért és Isten kegyelméért.

A mindennapi szentmiséből erőt és vigaszt merítettél.

Könyörögj értünk, hogy ebben mi is részesüljünk.

Könyörögj anyagi jólétünkért, hogy dolgozhassunk, és kényelemben élhessünk otthonunkban.

Imádkozz gyermekeimért is, hogy mindig elismerjék, szeressék és szolgálják az Urat.

Könyörögj értem, hogy jó anyjuk lehessek.

Könyörögj azért is, hogy amikor ez az élet véget ér, szeretteim mind együtt lehessenek az Úrban,

ahogyan te együtt vagy most férjeddel és gyermekeiddel.

Szent Mónika, anyák védőszentje, könyörögj értem! Amen

 

Fényképalbum

Programjaink

Havonta egyszer, minden hónap 27-én összejövünk egy kis együttlétre, ilyenkor alkalom van egy bensőségesebb imádkozásra, beszélgetésre családjaink életéről, örömökről, nehézségekről, bánatokról, betegségekről, gyógyulásokról. Együtt imádkozunk az egyéni szándékokra. A csoport tagjai között az édesanyák mellett nagymamák is vannak, akik élettapasztalataikkal és imáikkal segítik a közösséget.

Zarándoklatokra is sort kerítünk: Mátraverebély-Szentkúton 2010. augusztus 27-28. volt az országos Szent Mónika találkozó.

Ezekre az alkalmakra több száz magyar édesanya gyűlik össze az ország különböző részeiről. Általában évente kétszer kerül sor országos találkozóra, egy kora nyári és egy augusztusi alkalommal.

Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának hozzánk, így egyre több imádkozó édesany és nagymama lenne Magyarországon.

Vágyunk Szent Mónika életéből a napi imádságunkban fogalmazódik meg:

"Szűz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.

Úr Jézus, kérünk, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át. Ámen."

 

 

Vissza a Csoportok oldalra