PLÉBÁNOSI LEVELEK

Dr. Benyik György: Curriculum Vitae 2015 (PDF)


 

A Rotary International alapítójáról, Paul Harrisről nevezték el a szervezet meghatározó kitüntetését. Az alapszabály szerint a klubok nemzetközi programokhoz kapcsolódó tevékenysége alapul szolgál a kiemelkedő munkát végző rotaristák fáradozásának elismerésére. A Paul Harris díj feltétlen jelzője a kiemelkedő egyéni teljesítménynek, de egy klub működésének is értékmérője. A díjazottak száma nemzetközi mértékkel minősíti az érintett klubot.

A Rotary Nemzetközi Alapítvány
 Benyik Györgyöt
 az alábbiakban Paul Harris Fellow-nak tekinti,
ezzel értékelve azt a jelentős erőfeszítést és segítséget, amelyet a világ népeinek barátsága és jobb megértése érdekében kifejtett. 

John Kerry
Rotary alapítvány elnöke

Gay C.K. Huag
A Rotray világelnöke


 

Kedves Testvérek! Kedves Barátaim!

Dr. Kiss-Rigó László szeged-csandái püspök teljesen váratlanul, minden főiskolai tanári megbízásom megtartásával 2011. április 5-én kinevezett a szeged-tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia vezetőjének és egyben megbízott az algyői Szent Anna Plébánia ellátásával is.

Azok számára. akik nem ismernek néhány adat magamról. Születtem 1952-ben és római tanulmányaim után 1975-1993 között kisegítőként működtem ezen a plébánián boldog emlékű Singer Ferenc templomépítő plébános mellett. 1980-tól 2005-ig vezettem a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán a Biblikus tanszéket és jelenleg is ott tanítok. Tudományos és közéleti munkásságom ismert, í rója vagyok 23 könyvnek és 70 jelentős tanulmánynak, 11 könyv fordítását készítettem el és 31 szakcikket fordítottam magyarra. 23 éve vezetem a Szegedi Nemzetközi Biblikus konferenciát, melynek 18 konferencia kötete jelent meg. Heti rendszerességgel publikálok a Hírvivő (Szerbia), Keresztény Szó (Erdély) újságokban, a VTV-ben 7 éven keresztül vezettem a Lélektől-Lélekig műsorát.

Plébánosi feladatomat most is ezen tevékenységek mellett fogom ellátni. Először is megköszönöm Mons. Dr. Laurinyecz Mihály plébános úrnak a 10 éves hangyaszorgalmú munkát, amellyel az egyházközséget tovább építette, és a cserkészetet felvirágoztatta. Megköszönöm a számtalan munkatársnak, hogy munkáját segítette, és élő közösséget hoztak létre. Ugyanezt a segítséget kérem továbbra is a magam jövendő munkájához.

Hála Istennek sokak szomorúak Misi atya távozása miatt, ami annak a jele, jó és lelkiismeretes papot ismertek meg benne. Remélem, hogy munkámmal mindazt folytatni tudom, amit eddig ő jól csinált, és remélem, Isten segítségével tovább gyarapíthatom a Szent Gellért egyházközséget. Erre kötelez azoknak a papoknak a sora, akik itt mindig egymás munkájára építkeztek. Róluk emlékezem meg imáimban, név szerint: Singer Ferenc plébánosról, aki a templom építője és az egyházközség vezetője volt 1966-1993 között. Kovács Péter plébániai kormányzóról, aki 1993. januártól augusztusig vezette az egyházközséget. Dr. Kiss Imre egykori plébánosról, jelenlegi általános helynökről, aki 1993-tól 2000-ig irányította a híveket Szeged-Tarjánban. Dr. Laurinyecz Mihály plébánosról és cserkész vezetőről, aki 2000-2011 között gondozta az egyházközséget. Dr. Liszkai Tamásról, aki 2002. szeptember-decemberében működött ezen a plébánián. Kisegítők voltak: Dr. Benyik György (1975-1993), Dr. Balogh József (1990-2000), † Dr. Lénárd György (1999-2007)

Hála Istennek mindegyik pap egymás munkájára épített az elődje eredményeit nem lerontotta, hanem tovább építette. Ez a folyamatos közösség építés engem is kötelez, köszönöm mindazt, amit átvehetek másoktól és szeretném a közösségét növelni, hitét mélyíteni, eredeti küldetését megőrizni. Ez a küldetés sok munkatársunk előtt ismert és a következőképpen hangzik:

„Isten akaratát keresve, a Szentlélek vezetésével mi, a Szeged-Tarjánvárosi Egyházközség Képviselőtestülete, küldetésünknek tartjuk, hogy a plébánia vonzáskörzetébe tartozó hívőknek és nem hívőknek, akiket személyes példamutatásunkkal is megszólítunk és akik minket megszólítanak, valamint a felnövekvő nemzedéknek hirdessük és továbbadjuk Krisztus örömhírét; felkínáljuk mindenkinek a közösségünkhöz való tartozást, hogy ezáltal életük reményt és hitet kapjon.”

Erre a feladatra kérem Isten áldását, a hívek és munkatársak imáját és aktív gyakorlati segítségét.

Dr. Benyik György
plébános


1. Plébánosi levél

Kedves Barátaim!

Számításom szerint fél éve már plébános vagyok a szeged-tarjánvárosi Szent Gellért Plébánián. Hála Istennek kitűnő munkatársakkal együtt, akiknek kivétel nélkül szeretnék köszönetet mondani. A Húsvét előtt Misi atyától átvett plébánián az első félévi programom egy minimális terv volt, ami abban foglalható össze, hogy nagyobb konfliktus ne keletkezzék és a szokásos programokat tovább tudjuk vinni. Úgy gondolom, ezt meg tudtam valósítani.

A hitoktatók tanévzárása és az ahhoz kapcsolódó nyári programok Tarjánban és az algyői plébánián úgy tűnik, sikeresen lebonyolódtak és sok gyereknek szereztek örömet. Az egyházközségi családi nap igen jó hatással volt az egész közösségre és számos érdekes gondolatot hozott a felszínre. A cserkészek több más program mellett, úgy tudom, két sikeres tábort is szerveztek. Az egyházközségi zarándoklat a lengyelországi Chestochowába sikeresen lezajlott, a nyugdíjas programok rendben megtörténtek. A Katona Nándor Közösség nyári táborozása szülőknek és gyerekeknek élvezetes volt. A Szent András Evangelizációs Iskola Pál kurzust tartott közösségi házunkban a misszionálás elősegítésére. Az énekkar a szokásos szolgálata mellett egy CD-t is készített. A közösségi házban számos program zajlott nagy sikerrel és az őszi kulturális programok is szerveződnek. A Baba-mama klub újabb kisgyerekes édesanyákat vont be a foglalkozásaiba. A teremtésvédelmi csoport pedig már az októberi programokat tervezi.

A nyári plébánosi helyettesítéseket meg tudtuk szervezni, sőt hála Mádi György atya kisegítésének, fennakadás nélkül tudtuk a szentmiséket megtartani. Hála a régi-új akolitusok szorgalmának, a beteglátogatásokat és az igeliturgiát zavartalanul megszerveztük a templomban és az Acél utcai szociális otthonban. A karitász csoportunk számos rászoruló családon segített, a Mária Légió tagjai óriási munkát végeztek a betegek látogatásával, az áldoztatásra vágyók felkutatásával. A reggeli és a délutáni zsolozsmán lelkesen vesznek részt híveink. A Rózsafüzér Társulat a szervezett imáival is segíti közösségi életünket. Az algyői és a tarjánvárosi plébánia közötti kapcsolat ígéretesen fejlődik, és számos személyes barátságok szövődött a két plébánia hívei között a barátság-kenyér akció és egyéb közös programok kapcsán.

Talán a szeged-tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia az egyetlen a városban, ahol a civilek aktivitása mindig meghaladta az egyszemélyes és plébános által centralizáltan szervezett munkát. Feladatunk óriási, hiszen a becslések szerint kb. 11.000 lakos él a plébániánk területén és ebből csak 1500-al van kapcsolatunk. Tevékenységünk egy része a nyilvánosság számára alig elérhető, mégis igen fontos; más része időről-időre nagyobb nyilvánosságot kap a dolog természete szerint. Plébániánk virtuális világban való jelenléte, úgy gondolom, kielégítő, a csoportvezetők és az iroda e-mail kommunikációja gyors és katékony. A plébánia honlapja http://www.szegedtarjanplebania.hu/ tartalmában egyre gyarapszik és a galériában szaporodó képek idézik fel az eseményeket.

A plébános feladata - úgy gondolom - elsősorban az, hogy biztosítsa a plébánia zavartalan működését és azt a légkört, hogy az itt tevékenykedők és ide érkezők otthonosan érezzék magukat közösségünkben. A feladatomat teológiai tanárként, konferencia szervezőként, algyői plébánosként, valamint biblia-kutató teológusként kell ellátnom. Mindez számomra igen nagy kihívást jelent, és idő hiányában nem tudok mindenütt ott lenni, ahol szeretnék és találkozni mindenkivel, akivel szeretnék; elmélyülten beszélgetni és lelki vezetést végezni mindazokkal, akik ezt igényelnék. Ezért elnézést kérek, de én is csak emberből vagyok.

Tanári és kutatói minőségemben az elmúlt hónapokban több külföldi programom volt. Az USA-ban New Yorkban SNTS kongresszuson vettem részt. Ehhez társulva rövid látogatást tettem a New Brunswick-i Szent László (magyar) plébánián, ahol Liszt Ferencről tartott előadásom kapcsán a Szegedi Szimfónikusokat népszerűsítettem. A helyi magyar nyelvű rádióban plébániánk együttesének CD-jét és csoportjainkat, valamint a magyar egyház evangelizációs nehézségeit és kihívásait ismertettem meg amerikai magyar honfitársainkkal. Külföldiek látogatását is szerveztem a plébániánkra: Cambridge-ből egy delegáció, Linzből Johannes Marböck professzor, Sirák fia könyvének szakértője látogatta meg egyházközségünket. Időközben egy olasz pap is misézett közösségünkben. Azzal, hogy plébániánk honlap címét külföldi barátaimnak megküldtem, a plébánia missziós tevékenységét szélesebb körben népszerűsítettem: USA-ban, Angliában, Németországban, Svájcban, Szlovákiában, Romániában, Szlovéniában, Szerbiában, Csehországban, Lengyelországban, Bulgáriában stb. Németországi tartózkodásom alatt Bogenbergben búcsú szónok voltam Mária mennybevitelének ünnepén és három más plébánián is tartottam beszédet. Meglátogattam Heberstfeld plébániáját, Algyő testvérvárosát és találkoztam a plébánossal, a polgármesterrel és az egyházközség számos tagjával.

Az elmúlt félévben tudományos cikkem jelent meg Kálvinról, Melkizedek papi szerepéről a Zsidó levélben, Jézus peréről, Liszt Ferencről, az abbé-ról és gregorián feldolgozásairól, tanítottam Szerbiában, résztvettem Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által szervezett Biblikus konferencián, a Rabbiképzőben tartott biblikus beszélgetésen. Besztercebányán tartottam előadást a tízparancsolatról, illetve Debrecenben a kálvinista teológián tartottam egyetemi vendég előadást Jézus peréről. Kiadtam egy konferencia kötetet, melynek címe "Testben élünk". Sikeresen megszerveztem a 23. Nemzetközi Biblikus Konferenciát, amelyen 14 országból 36 biblikus adott elő.

Mindezt a ti és barátaim segítsége nélkül és az értem imádkozók kegyelmi segítsége nélkül nem tudtam volna megtenni, amiért hálás vagyok és imáitokat továbbra is kérem.

Az első éves plébánosságom második félévének személyes célkítűzése az eddigi légkör fenntartása, a plébániai felújítások elvégzése, és az egyes csoportok belső aktivitásának növelése, esetleg újabb tagok bevonása a plébánia életébe. Távlati célom a jelenlegi kb. 1500 fővel tartott rendszeres kapcsolat megkétszerezése, az egyházközség anyagi alapjainak megszilárdítása, és a média felhasználása missziós munkánk hatásának növelése érdekében.

Köszönöm az eddigi támogatásotokat, és jóindulataitokat, ötleteiteket, imádságotokat, ez éltet nem csak engem, hanem ez élteti Isten szeged-tarjánvárosi egyházközségét is.

 

Szeged, 2011. Szent Gellért ünnepén

Dr. Benyik György
plébános


2. Plébánosi levél

A csavargó plébános

Az a sors jutott nekem, hogy egyszerre több funkciót is betöltsek, Biblikus konferenciát szervezzek immár 23 alkalommal, tanítsak a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán immár 30 éve, és a Tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia és az Algyői Szent Anna Plébánia vezetését is ellássam. Nyári távollétem ebből ezen összetett munka része volt.

Előbb az Egyesült Államokba utaztam, ahol New York melletti New Brunswickban az ott élő magyarok között népszerűsítettem Liszt Ferencet a Szent László templomban miséztem, és a helyi magyar rádióban népszerűsítettem a Gyüdi Sándor vezette Szegedi Szimfónikus zenekart valamint plébániánk, a Szent Gellért egyházközés énekkarát. Ellátogattam Princeton teológiai fakultására. Ezt követően résztvettem az Újszövetségi kutatók nemzetközi konferencián és ott átadtam Dr. Kiss-Rigó László és az Szegedi Egyetem meghívását a konferencia számára, amit elfogdtak és ennek eredménye, hogy 2014. augusztus elején a világ 700 egyetemének képviseletében fognak Szegedre zarándokolni és a nemzetközi konferenciát városunkban fogják tartani.

Ezt követően Bajorországba mentem, ahol Bogenbergbe zarándokoltam, amely egy 900 éves zarándokhely és Mária Menybemenetelének ünnepén az ünnepi szónoklatot tartottam német nyelven. Majd Algyő testvérvárosát Habertsfeldet látogattam meg, és találkoztam a plébánossal. Remélem a kapcsolatépítésből a Szent Gellért Plébánia is húz némi hasznot. Feladatom hogy a plébánián élő mintegy 11.000 lakoshoz eljuttassam az evangélium örömhírét. Eddig kb. 500 hívővel van kapcsolatunk. Hála Istennek a plébániai tagjai aktívan vesznek részt az egyházközségi munkában a 8 diákónus és a 24 csoport és 92 önkéntes munkájából áll össze az egyházközség aktív élete, akiknek hálásan köszönöm a kialakult együttműködést.

Dr. Benyik György
plébános


3. Plébánosi levél

A nyaram értetek és veletek

Nem mondhatom, hogy nyugodt és unalmas nyaram volt. Mivel a nyaramat a személyes kapcsolatépítés és beszélgetés jellemezte. A kora-nyári svédországi misszió, a délvidéki biblia napok vezetése és a nyugat-európai útjaim előtt már tudtam, változatos élményekben lesz részem. Igen különös volt az a két-három hittantábor, amikor végre személyesen is megismerhettem hittanosaimat és válthattam néhány szót velük. A legnagyobb örömem azonban az volt, hogy mindhárom csoporttal, a cserkészekkel, a plébániai nyaralás tagjaival és a Katona Nándor Közösség nagycsaládjaival is tölthettem egy-egy szűk hetet.

Szerencsére a hittanos gyerekek is megosztották velem növekvő életük aggodalmait, családjaik gondjait, néhányan még terveikbe, vágyaikba is beavattak, ezért ezt a bizalmat is hálásan köszönöm minden hittanosomnak.

Egy kis időre Bajorországban távol voltam tőletek, de nem az ottani híveimtől, akiket több mint 25 éve rendszeresen látogatok és már nagyon vártak. Voltam betegeknél első pénteken, celebráltam búcsúi misét, vezettem gyalogos zarándoklatot és temettem köztiszteletben álló férfiakat és ártatlan csecsemőt, adtam fel betegek kenetét kórházban, imádkoztam családdal a meghalt nagymama ágyánál az elszállítás előtt. Ugyanis 25 év után már ott is, ha nyári szabadságon vannak a német papok, azt mondják, hívjátok a magyar papot, az biztosan megold mindent. Isten segítségével eddig még minden sikerült is.

Igen nagy élmény volt, amikor Mons. Konrád Schmidleitner ny. plébánossal meglátogattuk Tapolca mellett Hegyesden az erdőben táborozó cserkészcsapatot. Számomra nagy élmény volt közelről látni a cserkészvezetők átgondolt heti programját, a tábor gondosan megtervezett felépítését, a természet-közeli életre és a közösségi szellemre való nevelést, játékkal és hittel. Amikor Bajorországban megmutattam a táborban készült képeket, fájdalmas irigység fogta el a régi ismerőseimet, hogy ilyen ifjúsági munka náluk nincs a környékbeli plébániákon.

A soproni kirándulás változatos programja, amely közben jócskán adódtak váratlan események is, nemcsak szép közös élményekkel ajándékozott meg, hanem végre kötetlenül beszélgethettem azokkal, akikkel máskor csak néhány szót válthatok az idő rövidsége miatt. A közös szentmisék pedig még azokat is gazdagították lelkileg, akik nem szoktak az efféle közös kiránduláshoz. Csodáltam a nagykorú keresztény csoportom energiáit, akik a hegyre menet legyőzték éveik súlyát és úrrá lettek meglazult izmaik gyengeségein. Persze Bécs, a Burg, a Graben, a Szent István Dóm is szép volt, de a sok gyaloglás a melegben azért megviselt bennünket. Mindent összevetve azért kár lett volna kihagyni ezt a kirándulást.

A Katona Nándor Közösség szervezettsége mindig lenyűgöz, mert egyetlen nagycsaládot sem könnyű üzemeltetni, hát még 80 főt egyben tartani, a pelenkázandó gyerektől a kamaszig. Talán Dávid király korából többet tudtak meg a csoportban, mint lelkiségéről, de talán annyit sikerült átadnom, hogy amikor még Jézus nélkül, háborúk és poligámia közepette tapogatóztak az emberek a fejlettebb etika után, amikor jórészt saját tragikus vétkeik beismerése szolgált a fejlődés következő lépcsőjeként, nem volt könnyű embernek és hívőnek maradni a vérengzések közepette. Azonban a legnagyobb elismerés ebben a táborban ért, amikor az egyik kisgyerek betopogott a szobámba és átadott egy kavicsot azzal, hogy "Ezt neked gyűjtöttem!", azt gondoltam, talán mostanra elfogadtatok plébánosotoknak.
Az, hogy a közbeeső időben szerkesztettem és írtam egy-egy könyvet, csak lábjegyzete ennek a történetnek. Az pedig, hogy sikerült egyik barátomat megválasztatni Leuvenben a 2014-es SNTS szegedi nemzetközi biblikus világkonferencia elnökének, valószínűleg isteni segítségnek tudható be.

Jó hír, hogy fizetett a biztosító valamennyit az elrabolt HIFI hangosítóért, és kaptunk némi önkormányzati segítséget a közösségi ház fűtésének felújítására. Algyőn elindult a templom falának víztelenítése és talán az új plébánia átépítése is körvonalazódik.

Igen hálás vagyok az akolitusoknak, akik távollétemben helytálltak a plébánián, Mádi György atyának, aki helyettesített Algyőn és Szeged-Tarjánban is, valamint az alkalmi kisegítőknek, Gyulay Endre ny. püspöknek és Veréb László spirituálisnak. Isten kegyelméből túléltem a 24. Biblikus Konferenciát is, sőt a plébánián vendégül láthattam az előadókat és a hallgatóságot. A vendégszeretetet, a marhapörköltet és a Lantos bort is igen díjazták.

Köszönöm barátságotokat, bizalmatokat és imáitokat, csak ezek segítségével építhetjük tovább Isten egyházát. Egy kis idő és távol voltunk templomunktól, de most következik az az időszak, amikor itt gyűlünk össze újra imádkozni, ünnepelni és Isten Igéjéből tovább tanulni.

Dr. Benyik György
plébános


4. Plébánosi levél

Veni Creator Spiritus Tarjánban

Ezt a himnuszt Hrabanaus Maurus fuldai szerzetes írta a 9. században, abban a kolostorban, amely a német birodalom keresztény missziójának központja volt. Hrabanus megjárta a Tours-i kolostort, amelyet Nagy Károly alapított és első apátja Alkuin volt és a frank birodalmat innen misszionálták, de annak ellenére, hogy magas körökben mozgott, távol tartotta magát a politikától. Több évszázados kulturális hatását szkriptóriumában fejtette ki, és betűit a 21. században a Times Román betűtípusokban a Word szövegszerkesztő program is őrzi és használja.

Teremtő Lélek, jöjj közénk, híveid szívét látogasd, töltsd malaszttal a lelkeket, kiket hatalmad alkotott!

A szerzetes nagyon tudta, hogy az ember szívében őrzött ideák, eszmék fognak megjelenni a világban. Az ő idejében királyok és hercegek, erőltették rá hatalmi elképzeléseiket és világlátásukat az emberekre, a mi időnkben a politikusok és a reklám szakemberek teszik ugyanezt. Ezek gyakorta pusztítják a világot és az emberi személyiséget. De azok az ideák, amelyeket Isten lelke alakít ki bennünk, mindig kreatívak lesznek a világ javára, és azok az emberek, akiket az Isten lelke vezet, azok nyelvtől társadalmi státusztól függetlenül könnyen egymásra ismernek, képesek együtt dolgozni. Azok, akiknek ugyanaz van a szívükben testvérnek, nővérnek, rokonnak érzik egymást.

Te, kit Védőnek mondanak, mellénk a magas ég adott, Tűz, élő Forrás, Szeretet, Te, lelkek lelki Olaja.

Sokan gondolják a baj és a gonoszság kívülről másoktól jön. A gonosz más emberekben, vagy társadalmi szervezetben, vagy etnikumban ölt testet. Ezzel elterelődik figyelmünk arról a gonoszról, ami bennünk van, és amely rajtunk keresztül lép a világba, hogy pusztítson. Sok esetben saját indulatunk, rossz hajlamaink ellen kell megvédenünk magunkat, vagy kérni a Szentlelket, hogy védjen meg. Mert ha uralkodik bennünk a rossz és a bűn, akkor bűnös vágyainkon keresztül nézzük a világot, küzdünk saját rossz ideáink fennmaradásunkért és magunk indítunk el bűnös folyamatokat a környezetünkben, családunkban és a világban.

Ajándékoddal hétszeres, Te, ujj az Isten jobb kezén, Atyának ígért szózata, Ki ajkainkat megnyitád.

Az Isten nem csak a világot kormányozza, hanem kegyelmével a mi életünket is, lelkünk legjobb indulatait is. Ha hagyjuk, hogy a lelkünkben kifejtse a hatását áldássá leszünk a világban, a befogadó egyház tagjai. Ha Istenről beszélünk, az másoknak segítség lesz. Hiszen bármit teszünk vagy mondunk, akár bűnös akár erényes, az elsősorban a mi életünk része lesz, bennünket tesz jóvá vagy gonosszá, de mások életét is befolyásolják szavaink és tetteink, így jobbá vagy rosszabbá tesszük, családunkat, egyházközségünket és a világot is.

Érzékeinkbe gyújts Te fényt, Szívünk szerelmed töltse be, mi bennünk testi gyöngeség, örök erőddel izmosítsd!

Sokféle szerelem és őrültségen kerít hatalmába életünk folyamán, amelyet teljes erőnkkel igyekszünk szolgálni és kiteljesíteni. Ha viszont az Isten szerelme vezérli érzékeinket, akkor még ellenségeinket is képesek vagyunk szeretni és a bűnözőből is tudunk szelíd bűnbánó ember nevelni. Akkor Isten szeretetének fényét képviseljük a világban.

Ellenségünket űzzed el, a békét tüstént hozd közel, előttünk járva mint Vezér, kerüljünk mindent, ami árt!

A fő ellenségünk a sátán, ki körül jár a világban keresve kit nyeljen el, mondja a zsoltáros. A II. világháború sátáni ellenség koncepciója 66 millió embert pusztított el majdnem minden népből és nemzetből szedve áldozatait. Most kezd kihalni az a politikusi generáció, akik ezt a borzalmat átélték és kijózanultak a hamis, Isten ellenes eszmékből. Ez a borzalom a hívőket és hitetlenek, párbeszédre késztette a világháború után, és az Isten és a keresztény humanitás felé tereltet a világ vezetőit. De ez már a múlt, az új politikusi generáció gátlástalanul kísérletezik az emberek manipulálásával, és az újabb háborúk nem csak ismeretlen mennyiségű emberi áldozatokat szednek, hanem a háború mentális sérültjei gyűlöletüket és pusztításukat minden országba magukkal viszik, mint magányos terroristák. Új lelki nyomor született, amely tömegek gyilkolására is kész, sőt új nyomort eredményez, még a valaha gazdag és erős Európában is lerontotta életminőségünket. Űzd el Urunk a gonoszt és hozd el a te békéd.

Általad tudjuk az Atyát, ismerjük, adjad, a Fiút, Ki kettejüknek Lelke vagy, Tebenned higgyünk végtelen!

Ha hagyjuk, a Szentlélek vezet bennünket az Atya Istenhez, segít megérteni a Fiú Isten tanítását, hogy tanuljunk tőle, hogy lesz hatékonyabb egyházközségünk. Olyan kovász-közösség, amely nem csak őrzi a hit tapasztalatot, hanem közvetíti is a környező 50.000 lakótelepi lakos számára. A világnak szüksége van arra, hogy megtapasztalja Isten szeretetét, és ezt csak azok tudják közvetíteni, a közömböseknek és a hitetleneknek, akik már megélték ezt és lelkükbe fogadták a szeretet Istenét. Isten hitünket nem magunknak kaptuk, hanem azért, hogy tovább adjuk. Ferenc pápa azt mondotta: "Nem lehetünk időszakos keresztények! Igyekezzünk megélni hitünket minden pillanatban, minden nap." Köszönöm mindenkinek, aki megosztja másokkal mindazt, azt a lelki adományt, amit a Szentlélektől kapott: a bölcsességet, az Isten ismeretet, a hitet, a gyógyítást, a lelkek megkülönböztetésének adományát.

Ámen.

Dr. Benyik György
plébános


5. Plébánosi levél

A VILÁG VEZETŐ BIBLIATUDÓSAI SZEGEDEN

Idén először lesz hazánk a helyszíne a bibliatudósok nemzetközi világ-konferenciájának, a STUDIORUM NOVI TESTAMENTI SOCIETAS (SNTS) éves találkozójának. Az eseményre öt kontinens egyetemeiről érkeznek majd a világ legkiemelkedőbb újszövetség-kutatói. Az SNTS-t 1938-ben Birmingham alapították, és minden évben más-más tudományos intézet nyerheti el az éves tudományos seregszemle rendezésének jogát.

A teljes szöveg letölthető innen

 


6. Plébánosi levél

Plébánosi levél 2018

Kedves Mindannyian!

Az EFOP első évét, és a közösségfejlesztés évét zártuk 2018-ban. Az előbbi program még két évig fog tartani, és bár ez a pályázat néhány szektorban jelentős anyagi pluszforrást jelent számunkra, a plébániánk és egyházközségünk működésének anyagi fedezetét továbbra is nekünk kell előteremtenünk. Köszönöm mindazoknak, akik ezen pályázat működetésében és adminisztrációjában oroszlánrészt vállaltak.

A közösségfejlesztési program, melyet először kritizáltunk, majd megkedveltünk, úgy látom, jótékony hatást fejtett ki közösségünk belső életében és külső kapcsolataiban is. Értékeink és hiányosságaink tudatosítása a fejlődés első lépése. Az a vasárnaponkénti 300-500 fő, aki szívesen látogat templomunkba, akár a város másik végéből is, azt jelzi, hogy közösségünk vonzó a fiatal házasok számára, de az időseknek is. Ehhez a vonzáshoz jelentősen hozzájárul az a 26 önállóan működő csoport, amely egyházközségünk színességének alapja. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb, hogy a különböző csoportok mélyebb ismeretséget kössenek egymással, és hatékonyabban hangolják össze programjaikat. Ennek megszervezése a következő év kiemelt feladata lesz.

Egyházközségünk, a többi szegedi plébániához képest jelentős szerepet foglal el a virtuális térben és építi kapcsolatainkat azokkal, akik nem rendszeres látogatói templomunknak. A belső béke mellett a nyitottság megtartása legalább annyira fontos a közösség egészséges élete számára.

A katolikus keresztény közösség fontos és központi eleme a szentmise, az oltári szentség tisztelete és az imádságos közösségi érzés ápolása. Ennek központja a templom, célunk tehát, hogy minden "megszólítottat" és szimpatizánst eljuttassunk az eucharisztikus közösségbe. A világban üldözött keresztény közösségek ereje ebben áll, hogy nem "a maguk módján" élik meg hitüket, hanem keresztény identitásuk része, hogy keresik egymás társaságát, szolidárisak egymással és közösen keresik a találkozást a liturgiában Megváltó Jézusunkkal. Minden egyéb közösségi tevékenységnek ez a kulcsa és alapja ez, ahogyan azt Odo Casel OSB (1886-1948) liturgia történész, már a II. vatikáni zsinat előtt megfogalmazta "Fons et culmen".

Közösségünk küldetés nyilatkozata, magában foglalja a személyes példaadást is. Ez a nyilatkozat egybevág Ferenc pápa 2018. évi karácsonyi beszédével, melyet a vatikáni hivatalvezetők előtt mondott. Ennek talán legerősebb mondatát idézném: "A Biblia és az Egyház történelme azt bizonyítja, hogy sok esetben maguk a választottak is idővel úgy kezdenek gondolkodni, hinni és viselkedni, mint az üdvösség gazdái, és nem kedvezményezettjei, mint Isten misztériumainak ellenőrei és nem alázatos kiosztói, mint Isten vámtisztjei és nem a rájuk bízott nyáj szolgái."

Ezért köszönöm, mindazoknak, akik saját gyengeségeiket folyamatosan korrigálják, de mások hibáinak észlelését nem megbotránkozással kezdik, és szívesen fogadják és vezetik a kívülről jött az érdeklődőket.

Szent Ágoston mondását kissé átalakítva szeretném kifejezni érzéseimet és aggodalmaimat veletek kapcsolatban: "Veletek vagyok keresztény és értetek plébános." Köszönöm, hogy elfogadjátok gyengeségeimet is és azt is, hogy más akolból való juhaimat is gondoznom kell. Gondolok a Gál Ferenc Főiskola hallgatóira, a Szabadkai Kateketikai Iskola hallgatóira, valamint a Biblikusok tanárok nemzetközi kutató közösségeinek tagjaira is. Sőt korábbi közösségi munkámból számtalan Istent kereső férfi és nő hitbeli gondjai maradtak rám, akikkel való foglalkozás időt von el attól, hogy mindig a plébánián legyek és csak veletek foglalkozzam.

Amikor megköszönöm, a veletek töltött elmúlt 7 évet, kérlek benneteket, hogy imádkozzatok, hogy az egyházközség belső békéjét, és értékes aktivitását továbbra is megőrizzem. A megkeresztelteket közös erővel és közös tanúságtétellel megtartsuk, és Isten dicsőségére építsük a következő évben is Krisztus egyházát itt Tarján-városban.

 

Szeged, 2018-12-29 (Becket Tamás ünnepén)

 

Dr. Benyik György
plébános